تاثير آموزش مادران کودکان مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني بر پيشگيري از عوارض گوارشي شيمي درماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير آموزش مادران کودکان مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني بر پيشگيري از عوارض گوارشي شيمي درماني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :10

پیش زمینه و هدف: عوارض گوارشی از شایع ترین عوارض جانبی شیمی درمانی است که بر پذیرش درمان از سوی مددجو موثر است لذا شناخت این عوارض و راه های پیشگیری از آن ها در بهبود سیر درمان و جلوگیری از بستری شدن های مکرر و بقا این بیماران کمک کننده است. این مطالعه باهدف تاثیر توانمندسازی مادران بر پیشگیری از عوارض گوارشی کودکان انجام شده است.مواد و روش کار: این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح گروه شاهد نامعادل در بیمارستان دکتر شیخ مشهد در سال 1392 با دو گروه آزمودنی و شاهد انجام شد. 30 نفر از مادران به روش غیراحتمالی آسان در گروه آزمون و 30 نفر در گروه شاهد قرار گرفت. برنامه توانمندسازی در قالب سه جلسه آموزشی با تمرکز بر توصیه های سلامتی به منظور پیشگیری از عوارض تهوع و استفراغ، اسهال، یبوست و بی اشتهایی به گروه آزمون طبق مدل توانمندسازی گیبسون آموزش داده شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد گزارش عوارض جانبی شیمی درمانی در سه مرحله هفته اول، هفته ششم و هفته دوازدهم مداخله در اختیار دو گروه قرار گرفت و تکمیل شد. در تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 18 و آزمون های تی مستقل و زوجی، ضریب همبستگی اسپیرمن و من ویتنی استفاده شد.یافته ها: میانگین عوارض جانبی بعد از مداخله در گروه آزمون کم تر از گروه شاهد بوده همچنین درصد بروز تهوع از 53.7 به 26.3 درصد، استفراغ از 66.7 به 33.3 درصد، اسهال از 50 به 10 درصد، یبوست از 33.6 به 6.7 و بی اشتهایی از 93.3 به 36.7 درصد در گروه آزمون کاهش یافته، درصورتی که در گروه شاهد بین میزان بروز عوارض قبل از مداخله و بعدازآن تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P>0.05).نتیجه گیری: اجرای الگوی توانمندسازی در بیماری های مزمن همچون سرطان در کودکان می تواند با کمک به مادران در کشف واقعیت و استفاده از تفکر انتقادی و افزایش توانایی و مهارت ها موجب کاهش بروز عوارض گوارشی در کودکان تحت شیمی درمانی گردد.
كلید واژه: کودک، شیمی درمانی، توانمندسازی، عوارض گوارشی، مادران

لینک کمکی