تاثير ماساژ پا بر فشارخون و نبض بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه قلبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير ماساژ پا بر فشارخون و نبض بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه قلبي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :12

پیش زمینه و هدف: کنترل وضعیت همودینامیک یک عمل روتین و حیاتی در بخش مراقبت های ویژه قلبی می باشد و اطلاعات فوری و قابل دسترسی در مورد عملکرد قلبی و عروقی بیمار فراهم می کند. هدف این پژوهش تاثیر ماساژ پا بر فشارخون و نبض بیماران بستری بخش های مراقبت ویژه قلبی است.مواد و روش کار: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که در آن 60 بیمار مبتلا به بیماری ایسکمی قلبی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت قرعه کشی به دو گروه آزمون (30 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسیم شدند. در گروه آزمون، ماساژ پا به مدت 20 دقیقه برای هر بیمار انجام شد و گروه کنترل تحت مراقبت معمول بودند. ابزار گردآوری داده ها: پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و فرم ثبت علائم حیاتی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (کای دو، T زوجی) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد.یافته ها: آزمون آماری t زوج نشان داد که در گروه آزمون بین میانگین فشارخون سیستولیک، دیاستولیک، نبض قبل و بعد از ماساژ پا تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.05). اما بین میانگین فشارخون سیستولیک، دیاستولیک، نبض قبل و بعد دریافت مراقبت های معمول در گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود نداشت (P>0.05).بحث و نتیجه گیری: ماساژ پا سبب آرامش و تعادل همودینامیک در بیماران قلبی می شود و با توجه به هزینه کم، عدم عوارض این روش برای تعادل علائم حیاتی بیماران قلبی توصیه می شود.
كلید واژه: ماساژ پا، علایم حیاتی، بیماران قلبی

لینک کمکی