اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد مشارکتي بر استرس اختصاصي زنان نابارور: يک کارآزمايي باليني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد مشارکتي بر استرس اختصاصي زنان نابارور: يک کارآزمايي باليني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :13

پیش زمینه و هدف: برای بسیاری از افراد، ناباروری بحرانی بزرگ و عامل استرس روانی است که می تواند استرس عاطفی و بسیاری از واکنش های روانی منفی شامل افسردگی، اضطراب، نگرانی، خشم، شرم، حسادت، تنهایی، یاس و نومیدی، کاهش عزت نفس، عدم تعادل عاطفی، احساس عدم کفایت جنسی، اختلال عملکرد جنسی و کاهش رضایت جنسی را ایجاد کند، لذا مطالعه حاضر باهدف تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد مشارکتی بر استرس زنان نابارور انجام شده است.مواد و روش کار: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است. در این مطالعه، 50 نفر از زنان نابارور 20-45 ساله باسابقه حداقل یک سال نازایی که طی فصل پاییز سال 1393 به کلینیک فوق تخصصی ناباروری کوثر شهرستان ارومیه مراجعه کردند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله (هر گروه 25 نفر) تقسیم شدند. ابتدا پیش آزمون با پرسشنامه استرس ناباروری نیوتن جهت گروه کنترل تکمیل شد و دو هفته بعد پس آزمون جهت این گروه تکمیل گردید. برای گروه آزمون 10 جلسه مشاوره گروهی با محتوای مشاوره ناباروری، درمان و اصلاح باورهای غلط و ارائه راهکار لازم، کنترل استرس، مهارت حل مساله و کنترل افکار غیرمنطقی ناباروری، سلامت باروری و جنسی با مشارکت کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، متخصص روانشناسی و فلوشیپ نازایی انجام شد. دو هفته بعد از مداخله مجددا پرسشنامه استرس ناباروری نیوتن جهت گروه مداخله تکمیل شد و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه تحلیل شد.یافته ها: اختلاف میانگین نمره استرس کلی بعد از انجام مداخله، بین دو گروه کنترل و مداخله تفاوت معنی داری داشت. (p=0.002) همچنین در این پژوهش میانگین پنج بعد پرسشنامه استرس کلی اختصاصی ناباروری در دو گروه کنترل و مداخله مورد مقایسه گرفت و در پنج بعد نگرانی های اجتماعی، نگرانی های جنسی، نگرانی های ارتباطی، عدم پذیرش زندگی بدون فرزند و نیاز به والد شدن بین دو گروه کنترل و مداخله، بعد از انجام مداخله، تفاوت آماری معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: مداخله مشاوره محور نقش مهمی در کاهش استرس اختصاصی ناباروری زنان نابارور دارد.
كلید واژه: ناباروری، مشاوره گروهی، ناباروری، استرس اختصاصی ناباروری، مدل مشارکتی

لینک کمکی