بررسي رابطه ي بين خستگي و کيفيت خواب باکيفيت زندگي بهداشتي در افراد مبتلا به بيماري MS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه ي بين خستگي و کيفيت خواب باکيفيت زندگي بهداشتي در افراد مبتلا به بيماري MS :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :13

پیش زمینه و هدف: خستگی و خواب نامناسب از ویژگی های شایع و تهدیدکننده بیماری MS می باشد که طبیعتا بر کیفیت زندگی این بیماران تاثیر می گذارد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین خستگی و کیفیت خواب با کیفیت زندگی در افراد مبتلا به بیماری MS می باشد.مواد و روش ها: در مطالعه ایی مقطعی تعداد 217 بیمار مبتلا به بیماری MS که به صورت سرپایی به مرکز MS ارومیه مراجعه کرده بودند، موردبررسی قرار گرفتند. از پرسشنامه (MSQOL-54) MS، کیفیت خواب پیتسبورگ (PSQI)) و ابزار شدت خستگی (FSS) استفاده شد.یافته ها: در این مطالعه تعداد 217 بیمار مورد تحلیل قرار گرفت. رابطه آماری قوی، مثبت و معنی داری بین نمرات کیفیت زندگی جسمی و روانی، کیفیت زندگی جسمی و شدت خستگی و کیفیت زندگی جسمی و کیفیت خواب وجود داشت. نمرات کیفیت زندگی ذهنی و روانی با نمرات شدت خستگی و کیفیت خواب رابطه قویی داشت. سن رابطه منفی و معنی داری با نمرات کیفیت زندگی جسمی و نمرات کیفیت زندگی ذهنی و روانی داشت. همچنین رابطه معنی داری با نمرات شدت خستگی و نمرات کیفیت زندگی داشت.بحث و نتیجه گیری: روابط قوی بین کیفیت زندگی، خستگی و کیفیت خواب مشاهده شد. این یافته ها از غربالگری و پایش روتین شدت خستگی و کیفیت خواب و تاثیر آن ها بر کیفیت زندگی در افراد مبتلا به بیماری MS حمایت می کند.
كلید واژه: کیفیت خواب، خستگی، کیفیت زندگی، بیماری MS

لینک کمکی