عوامل موثر بر ميزان رضايت بهره برداران از تشکل هاي آب بران در حوضه سد سهند هشترود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عوامل موثر بر ميزان رضايت بهره برداران از تشکل هاي آب بران در حوضه سد سهند هشترود :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش آب در كشاورزي (علوم خاك و آب)

تعداد صفحات :20

رضایت بهره برداران نقش مهمی در اثربخشی تشکل های آب بران دارد و هر گونه برنامه ریزی هدفمند در راستای توانمند کردن این تشکل ها و نیز مدیریت پایدار منابع آبی، نیازمند شناخت وضعیت رضایت کشاورزان از این تشکل ها می باشد. هدف این تحقیق توصیفی همبستگی نیز سنجش رضایت بهره برداران از این تشکل ها و عوامل موثر بر سطح رضایت آن ها می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن از طریق نظرات متخصصان موضوعی تائید شده و با انجام مطالعه مقدماتی و محاسبه آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 برای شاخص های ترکیبی، پایایی آن حاصل شد. جامعه آماری کلیه اعضای شش تشکل آب بر زیر حوضه سد سهند هشترود بودند (270 بهره بردار) که بر پایه جدول کرجسی و مورگان (1970) و با خطای پنج درصد تعداد 155 نفر و از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب و مطالعه شدند. داده ها به روش مصاحبه حضوری در محل فعالیت کشاورزان در روستاها جمع آوری و از طریق نرم افزار SPSS18 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که رضایت 86.2 درصد بهره برداران در سطح متوسط می باشد و بین رضایت آن ها با متغیرهای عوامل اجتماعی، فردی و ارتباطی- ترویجی مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که سه متغیر اعتماد اجتماعی، تعداد اعضای خانوار و درامد از شغل فرعی 44.3 درصد واریانس سطح رضایت را تبیین می کنند. اجرای دوره های آموزشی متناسب با اصول آموزش بزرگسالان می تواند ضمن افزایش آگاهی اعضا از ماهیت تشکل ها زمینه ایجاد اعتماد اجتماعی متقابل بین اعضا و رضایت آن ها را فراهم کند.
كلید واژه: رضایت ذینفعان، تعاونی آب بران، عوامل اثرگذار

لینک کمکی