بررسي اثربخشي آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس بر ميزان استرس، اضطراب و افسردگي بيماران تحت درمان با همودياليز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثربخشي آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس بر ميزان استرس، اضطراب و افسردگي بيماران تحت درمان با همودياليز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :16

پیش زمینه و هدف: افسردگی و اضطراب به عنوان شایع ترین اختلال روان پزشکی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه است. استرسورهای روانی در این بیماران منجر به کاهش رعایت رژیم های درمانی و در نتیجه افزایش مرگ و میر و بستری شدن این بیماران می گردد. تکنیک آموزش ایمن سازی در مقابل استرس از جمله تکنیک هایی است که می توان به آن اشاره کرد. در این مطالعه تاثیر آن بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیز موردبررسی قرار گرفت.مواد و روش کار: این مطالعه طرحی نیمه تجربی بود که بر روی 64 بیمار انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه آزمون به مدت 8 هفته تحت آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس قرار گرفت. با استفاده از پرسشنامه DASS-42 میزان استرس اضطراب و افسردگی شرکت کنندگان در هر گروه سه بار مورد اندازه گیری قرار گرفت: یک بار قبل از مداخله، یک بار بعد از مداخله و یک بار بعد از گذشت یک ماه از مداخله (مرحله پیگیری).یافته ها: نتایج آنالیز داده ها حاکی از آن بود که این روش باعث کاهش معناداری در استرس، اضطراب و افسردگی گروه آزمون نسبت به گروه کنترل گردید.بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان استرس اضطراب و افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیز موثر است.
كلید واژه: ایمن سازی در مقابل استرس، استرس، اضطراب و افسردگی، همودیالیز

لینک کمکی