رابطه بين رهبري امنيت مدار و اخلاق کار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه بين رهبري امنيت مدار و اخلاق کار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اخلاق در علوم و فناوري

تعداد صفحات :13

زمینه: با توجه به اینکه انسان عامل بنیادی حرکت و تحول در دانشگاه هاست و اخلاق کاری که در محیط فعالیت آن ها وجود دارد، بقا و رشد این موسسات را به دنبال خواهد داشت، باید رهبری این موسسات آموزش عالی به گونه ای باشدکه بتواند فضای سالم در سازمان ایجاد کند تا کارکنان با روابط سالم و انسانی در جوی مشارکت آمیز فعالیت کنند لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مولفه های رهبری امنیت مدار با اخلاق کاری در بین کارکنان دانشگاه ارومیه بود.روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه است که در مجموع 494 نفر بودند و از این تعداد، 183 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های رهبری امنیت مدار و اخلاق کاری بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(رگرسیون چند گانه) استفاده شده است.یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از این است که؛ بین رهبری امنیت مدار با ابعاد علاقه به کار، روابط سالم و تعاون در محل کار رابطه وجود دارد. رابطه معناداری بین رهبری امنیت مدار و بعد جدیت در کار مشاهده نگردید. همچنین یافته ها نشان داد که مولفه های آرامش و قابلیت اطمینان، فراهم آوردن فرصت ریسک و ذهنیت مثبت پیش بینی کننده های خوبی برای ابعاد اخلاق کاری هستند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که؛ با توجه به رهبری امنیت مدار می توان شاهد افزایش اخلاق کاری در میان کارکنان دانشگاه بود.
كلید واژه: اخلاق کاری، رهبری امنیت مدار، رهبری

لینک کمکی