تحليل مدل پيامدهاي جو اخلاقي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل مدل پيامدهاي جو اخلاقي سازماني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اخلاق در علوم و فناوري

تعداد صفحات :13

زمینه: یکی از عوامل اصلی شکل دهی روابط درون سازمانی، جو اخلاقی است. جو اخلاقی شامل الگوهایی است که رفتار کارکنان را هدایت می کند و خصوصیات اخلاقی هر سازمان را نشان می دهد. پژوهش حاضر با طراحی و آزمون مدلی از رابطه جو اخلاقی با رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید در محیط کار با میانجیگری تعهد سازمانی در کارکنان یک شرکت صنعتی انجام شد.روش: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان یک شرکت صنعتی در استان خوزستان که 842 نفر بوده و از میان آن ها 210 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده و به پرسشنامه های جو اخلاقی، رفتارهای شهروندی سازمانی تعهد سازمانی، اشتیاق شغلی و رفتار ضد تولید پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که مدل فرضی روابط بین متغیرها با داده ها برازش دارد. ضرایب مسیر نشان داد که جو اخلاقی سازمان هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم از طریق تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید در محیط کار تاثیر می گذارد.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که جو اخلاقی ابتدا باعث تقویت تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی می شود و سپس موجبات تقویت رفتار شهروندی سازمانی و تضعیف رفتار ضد تولید را فراهم می سازد.
كلید واژه: جو اخلاقی، رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتار ضد تولید، تعهد سازمانی، اشتیاق شغلی

لینک کمکی