ميزان و علل ترخيص با رضايت شخصي در بيماران بستري و سرپايي بيمارستان شهيد مدني خوي در سال 92

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ميزان و علل ترخيص با رضايت شخصي در بيماران بستري و سرپايي بيمارستان شهيد مدني خوي در سال 92 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :10

پیش زمینه و هدف: ترخیص با رضایت شخصی یا ترخیص علی رغم توصیه های پزشکی با قطع نابهنگام درمان توسط بیمار یا همراهان شروع و در برخی موارد منجر به بستری مجدد و یا حتی فوت بیمار می گردد و می تواند نشانگر نارضایتی بیماران و یک مشکل با اهمیت جدی باشد. این مطالعه با هدف بررسی ميزان و علل ترخيص با رضايت شخصي در بيماران بستري و سرپايي بيمارستان شهيد مدني خوي در سال 92 انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 92 در بیمارستان شهید مدنی خوی انجام گردید که نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد و شامل کلیه بیماران (1663 نفر) بستری در بخش ها و مراجعین سرپایی بود که در طی دوره پژوهش، بیمارستان را با میل شخصی ترک نمودند. جمع آوری داده ها بر اساس چک لیست بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss و روش های آماری توصیفی استفاده گردید.یافته ها: بیماران مرخص شده با رضایت شخصی 6.82 درصد از کل بیماران بستری و 19.65 درصد از کل مراجعین بخش سرپایی را تشکیل می دادند. بیشترین علت آن (47.8 درصد) طولانی شدن مدت بستری بیماران بود. سایر علل به ترتیب شامل احساس بهبودی، تمایل به بستری در مرکز درمانی مجهزتر، عدم قبول روند درمانی، نارضایتی از پزشک، کمبود امکانات، نارضایتی از ارئه خدمات و end stage بودن بیمار بود.بحث و نتیجه گیری: از آنجایی که ترخیص با رضایت شخصی ایجاد اختلال در روند درمانی بیماران می نماید لذا بهتر است با راه کارهایی مانند افزایش آگاهی بیماران از عوارض احتمالی بیماری، طراحی برنامه درمانی برای بیماران، استقرار مددکاران بالینی جهت شناسایی و ارزیابی مشکلات بیماران، ایجاد فضای مناسب برای استراحت بیماران و همراهان، طراحی فضای سبز و ایجاد محیطی خوشایند، از افزایش میزان ترخیص با رضایت شخصی و آسیب های ناشی از آن پیشگیری کرد.
كلید واژه: ترخیص با رضایت شخصی، بیماران، بیمارستان

لینک کمکی