تاثير اجراي برنامه خودمراقبتي بر اساس الگوي اورم بر رفتارهاي خودمراقبتي در بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير اجراي برنامه خودمراقبتي بر اساس الگوي اورم بر رفتارهاي خودمراقبتي در بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :13

پیش زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای عارضه زخم پا در بیماران مبتلا به دیابت و صرف هزینه های فراوان در جهت مراقبت و خدمات مربوط به مراقبت از این زخم ها، استفاده از برنامه های خود مراقبتی نظیر الگوی خود مراقبتی اورم می تواند موثر باشد. این مطالعه باهدف تعیین تاثیر برنامه خود مراقبتی بر اساس الگوی اورم بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی آیت اله طالقانی شهر ارومیه انجام شد.مواد و روش کار: پژوهش حاضر، مطالعه ای نیمه تجربی می باشد. 60 نفر از بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی شهر ارومیه که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به صورت در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه مساوی 30 نفره کنترل و مداخله تخصیص داده شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های جمعیت شناختی، سنجش رفتار خودمراقبتی و نیازسنجی بر اساس الگوی اورم بود که در دو مرحله قبل و بعد از اجرای برنامه خودمراقبتی اورم سنجیده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های کای دو و تی مستقل انجام شد.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمره رفتار خودمراقبتی قبل از مداخله در دو گروه کنترل و مداخله ازنظر آماری تفاوت معنی داری ندارد (p=0.11). اما آزمون تی مستقل بیانگر اختلاف آماری معناداری بین دو گروه در رفتار خودمراقبتی بعد از مداخله بود (p<0.001).بحث و نتیجه گیری: اجرای برنامه خودمراقبتی اورم موجب افزایش رفتارهای خودمراقبتی در این بیماران می شود. بنابراین توصیه می شود که پرستاران با استفاده از این الگو همراه با ارزیابی نیازها باعث بهبود و پایبندی بیمار در انجام رفتارهای خودمراقبتی گردند.
كلید واژه: الگوی خود مراقبتی اورم، زخم پای دیابتی، رفتارهای خودمراقبتی

لینک کمکی