بررسي اثربخشي آموزش در گروه هاي کوچک بر عملکرد پرستاران در اجراي دستورات دارويي غذايي از طريق لوله هاي تغذيه معده روده اي در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان امام خميني در سال 1393

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثربخشي آموزش در گروه هاي کوچک بر عملکرد پرستاران در اجراي دستورات دارويي غذايي از طريق لوله هاي تغذيه معده روده اي در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان امام خميني در سال 1393 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :10

پیش زمینه و هدف: خطاهای زیادی در خصوص اجرای دستورات دارویی غذایی از طریق لوله های تغذیه ای وجود دارد. عملکرد مناسب پرستاران می تواند باعث ارتقا ایمنی بیماران و پیشگیری از عوارض شود. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر آموزش در گروه های کوچک بر عملکرد پرستاران در اجرای دستورات دارویی غذایی بود.مواد و روش کار: این یک مطالعه تجربی بود که در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه انجام شد. 80 پرستار به صورت سرشماری وارد مطالعه شده و به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله به چهار گروه 10 نفره تقسیم شده و برای هر گروه چهار جلسه آموزشی یک و نیم ساعته با ایجاد موقعیت یادگیری متفکرانه برگزار گردید. دانش و عملکرد پرستاران در ارتباط با اجرای دستورات دارویی غذایی قبل و یک ماه بعد از برنامه آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان دادند که سطح دانش پرستاران قبل از آموزش در هر دو گروه کنترل (90.6 درصد) و مداخله (80 درصد) ضعیف بود. بعد از اجرای آموزش دانش پرستاران گروه مداخله (97.1) به سطح خوب ارتقا یافت. قبل از آموزش اکثر پرستاران هر دو گروه عملکرد مناسبی نداشتند. اجرای آموزش برای گروه مداخله، باعث بهبود عملکرد پرستاران گردید.بحث و نتیجه گیری: در هنگام اجرای دستورات دارویی غذایی از طریق لوله های تغذیه ای خطاهایی وجود دارد که می تواند باعث عوارض نامطلوب گردد. ازاین رو، بهبود و استفاده از فن های صحیح در اجرای دستورات دارویی غذایی می تواند باعث افزایش اثربخشی دارو و تغذیه، افزایش ایمنی بیماران و کاهش تعداد انسداد لوله های تغذیه ای شود.
كلید واژه: آموزش در گروه های کوچک، پرستار، لوله های تغذیه معده روده ای، دانش، گاواژ، تداخل دارویی، غذایی

لینک کمکی