ارتباط استفاده مفرط از تلفن همراه با آسيب شناسي عادات و مشکلات خواب در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط استفاده مفرط از تلفن همراه با آسيب شناسي عادات و مشکلات خواب در دانشجويان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :12

پیش زمینه و هدف: کیفیت مطلوب خواب برای رسیدن به بهداشت جسمی و روانی ضروری بوده و با پیامدهای منفی زیادی ارتباط دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط آسیب شناسی عادت ها و مشکلات خواب دانشجویان با استفاده مفرط از تلفن همراه بود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی همبستگی، از بین دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1391-92 در دانشگاه محقق اردبیلی مشغول به تحصیل بودند، نمونه ای به حجم 400 نفر (200 نفر پسر و 200 نفر دختر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته، مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه (COS) و شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ ( PSQI) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که ناتوانی در به خواب رفتن شایع ترین مشکل خواب دانشجویان (69.75 درصد) بوده و استفاده مفرط دانشجویان از تلفن همراه با متغیرهای ساعت معمول خواب وبیداری، بیداری قبل از خواب، کیفیت خواب ذهنی، تاخیر در خواب، آشفتگی خواب و بدکارکردی روزانه رابطه معنی دار مستقیم دارد (P<0.05). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که استفاده مفرط از تلفن همراه، 12 تا 29 درصد از واریانس عادات و مشکلات خواب دانشجویان را تبیین می کند.نتیجه گیری: این نتایج ضرورت توجه جدی مسوولین را در راستای پیشگیری از پیامدهای مخرب استفاده مفرط از تلفن همراه، به عنوان یک عامل خطرساز بهداشت خواب و ارتقاء سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی نشان می دهد.
كلید واژه: استفاده مفرط از تلفن همراه، خواب، عادات خواب، مشکلات خواب

لینک کمکی