طراحي و حل مدل چند هدفه بهينه سازي براي شبکه هاي خدمات درماني با اثر ريسک ادغام تحت شرايط عدم قطعيت: روش بهينه سازي استوار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحي و حل مدل چند هدفه بهينه سازي براي شبکه هاي خدمات درماني با اثر ريسک ادغام تحت شرايط عدم قطعيت: روش بهينه سازي استوار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات مديريت صنعتي

تعداد صفحات :47

در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح چند هدفه به منظور طراحی یک شبکه خدمات درمانی با اثر ریسک ادغام ارائه شده است. همچنین ازآنجایی که پارامترهای مدل موردنظر دارای عدم قطعیت می باشند، برای نزدیک تر شدن مدل به واقعیت، با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار، مدل در حالت غیرقطعی نیز گسترش یافته است. تابع هدف مورد اول، هزینه های مرتبط با حمل ونقل، استریلیزاسیون و همچنین جابجایی منابع را کمینه می نماید. تابع هدف دوم، حداقل سطح سرویس دهی مراکز خدمات درمانی به مشتریان را حداکثر می نماید. به علاوه به منظور حل مدل ارائه شده از یک روش چند هدفه فازی که در تحقیقات اخیر ارائه شده است، استفاده شده است. به منظور نمایش صحت و درستی مدل و روش حل ارائه شده مثال های عددی متعددی مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین بر روی پارامترهای مساله آنالیز حساسیت انجام پذیرفته است. نتایج محاسباتی نشان می دهد، مدل استوار ارائه دهنده جواب های با کیفیت تری می باشد به طوریکه دارای انحراف استاندارد بسیار پایین تری نسبت به مدل قطعی می باشد.
كلید واژه: طراحی شبکه بیمارستانی، بهینه سازی چند هدفه، بهینه سازی استوار، اثر ریسک ادغام، مکان یابی تخصیص

لینک کمکی