اثر آموزش كاركردهاي اجرايي مبتني بر زندگي روزمره، بر كاركردهاي اجرايي كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه- بيش فعالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر آموزش كاركردهاي اجرايي مبتني بر زندگي روزمره، بر كاركردهاي اجرايي كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه- بيش فعالي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تازه هاي علوم شناختي

تعداد صفحات :14

مقدمه: اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی یكی از اختلالات عصب – تحولی شایع دوران كودكی است كه با سه مشخصه ی نارسایی توجه، فزون كنشی و تكانش گری شناخته می شود. هدفاین مطالعه ، بررسی اثر آموزش كنش های اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره، بر بهبود كنش وری اجرایی كودكان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی است.روش:از بین كودكانمبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش-فعالی مراجعه كننده به بخش روان پزشكی كودك و نوجوان بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل، 16 كودك هفت تا 10 ساله ی مبتلا به این اختلال، با روش نمونه گیری هدف مند،انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه هشت نفره (مداخله و كنترل)جای داده شدند. آزمودنی ها در دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون با مقیاس نارساكنش وری اجرایی باركلی (BDEFS) سنجیده شدند. گروه مداخله به همراه مادرانشان 11 جلسه ی یك ساعته آموزش كنش های اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره دریافت كرد. داده ها با استفاده از نسخه ی 19 نرم افزارSPSS و با روش تحلیل كوواریانس تك متغیری (ANCOVA) و تحلیل كوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) بررسی شد.یافته ها: یافته ها نشان دادند كه گروه مداخله نسبت به گروه كنترل در مرحله ی پس آزمون در خلاصه كنش-های اجرایی به طور معناداری (p<0.001) بهبود یافته است. این بهبود در هر پنج خرده آزمون مقیاس نارساكنش وری اجرایی باركلی شامل مهار خود، خودانگیزشی، خود نظم جویی هیجانی، خودسازمان دهی و مدیریت زمان مشاهده شد.نتیجه گیری: آموزش كنش-های اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره، سبب بهبود كنش وری اجرایی در كودكان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی می شود.
كلید واژه: اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، كنش وری اجرایی، آموزش كنش های اجرایی

لینک کمکی