بررسي مرگ هاي ناشي از دوچرخه سواري در ايران در دوره زماني 1391 – 1389

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي مرگ هاي ناشي از دوچرخه سواري در ايران در دوره زماني 1391 – 1389 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشکي قانوني

تعداد صفحات :12

مقدمه: در سال های اخیر استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه سبک و سالم مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است. اما متاسفانه توجه کمتر به رعایت شرایط ایمنی استفاده از این وسیله، آمار بالای مرگ میر در بین دوچرخه سواران را در پی داشته است. هدف این مطالعه نشان دادن شرایط پرخطر هنگام دوچرخه سواری و نواحی آسیب پذیرتر در هنگام استفاده از دوچرخه و ارائه راه کار مناسب جهت کاهش سوانح ناشی از دوچرخه سواری می باشد.روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، آمار و اطلاعات موجود در سازمان پزشکی قانونی ایران در فاصله زمانی فروردین 1389 تا اسفند 1391 با استفاده از آزمون chi-square و توصیف فراوانی داده ها در نرم افزار spss نسخه 20، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: بررسی آمارها نشان دهنده 526 مورد مرگ دوچرخه سوار در فاصله زمانی مورد مطالعه می باشند. متوسط در هر سال تعداد 188 نفر در اثر حوادث ناشی از دوچرخه سواری کشته شده اند. 93.5 درصد از مرگ ها ناشی از برخورد دوچرخه با یک وسیله نقلیه موتوری در حال حرکت می باشد. از تعداد 526 مورد مرگ دوچرخه سوار 480 نفر آنها (91.3 درصد) ضربه به سر داشته اند. در این بررسی نشان داده شد ضربه به سر شایع ترین عامل مرگ دوچرخه سوارها بوده است.بحث و نتیجه گیری: بررسی این آمار و نیز آمار به دست آمده از مطالعات مشابه در بعضی کشورهای دیگر نشان می دهد که منطقه سر بسیار مستعد وارد آمدن ضربه است. مسلما تعداد و شدت این آسیب ها به وسیله پوشیدن کلاه ایمنی کاهش می یابد. برنامه ریزی در ایجاد قوانین و بهبود امکانات مربوط به دوچرخه سواری باعث افزایش استفاده از دوچرخه، به عنوان یک وسیله حمل و نقل و هم زمان یک ورزش و نیز کاهش در میزان حوادث مرتبط با دوچرخه می شود.
كلید واژه: مرگ و میر، دوچرخه سوار، آسیب به سر

لینک کمکی