تصورات قالبي جنسيتي: نگرشهاي ضمني به مشاغل و اثر مواجهه با نمونه هاي غيركليشه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تصورات قالبي جنسيتي: نگرشهاي ضمني به مشاغل و اثر مواجهه با نمونه هاي غيركليشه اي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تازه هاي علوم شناختي

تعداد صفحات :13

مقدمه: تصورات قالبی جنسیتی سبب می شوند افراد مشاغل را در یك پیوستار زنانه-مردانه دسته بندی كنند. هدف این مطالعه، ارزیابی اثر مواجهه با نمونه های غیر كلیشه ای بر كاهش تصورات قالبی ضمنی در مورد مشاغل وابسته به نقش جنسیتی بود.روش: در دو آزمایش مرتبط، از طریق مطالعه و مشاهده ی فیلم، تاثیرات مواجهه با نمونه های غیركلیشه ای سنجیده شد. در آزمایش اول 61 دانشجو (32 زن و 29 مرد) و در آزمایش دوم 57 دانشجو از دانشگاه تهران (32 زن و 24 مرد) به صورت داوطلبانه شركت كردند. شركت كنندگان در مواجهه ی ضمنی با نمونه های كلیشه ای جنسیتی (گروه كنترل) و غیركلیشه ای (گروه آزمایش) قرار گرفتند و بعد از آن هر گروه در آزمون تداعی ضمنی شركت كرد. تصورات قالبی ضمنی با آزمون تداعی ضمنی (IAT) اندازه گیری و داده ها با آزمون t مستقل تحلیل شدند.یافته ها: بر اساس نتایج آزمون t مستقل، بین تصورات قالبی ضمنی گروه های كنترل و آزمایش در هر دو مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. علاوه بر این، یافته های مطالعه ی اول نشان داد كه در ارتباط با تقسیم بندی جنسیتی مشاغل، زنان بیش از مردان تصورات قالبی ضمنی دارند، اگرچه در مطالعه ی دوم چنین اثری مشاهده نشد.نتیجه گیری: تحلیل یافته های مطالعه ی حاضر نشان داد كه صرف مواجهه با جنسیت و شغل، به فعال شدن تصورات قالبی جنسیتی خودكار در ارتباط با شغل می انجامد، اگرچه رویارویی با یك نمونه ی غیركلیشه ای، در مقایسه با نمونه ی كلیشه ای، پیش از ارزیابی تصورات قالبی ضمنی، فعال سازی كمتر این تصورات قالبی را در پی داشت.
كلید واژه: مشاغل وابسته به جنسیت، تصورات قالبی جنسیتی، تصورات قالبی ضمنی، نمونه های غیر كلیشه ای

لینک کمکی