عنوان فارسي: ماهيت فکر و نظر از نگاه متکلمان و حکماي اسلامي (عنوان عربي: ماهية الفکر والنظر من منظور المتکلّمين والحکماء المسلمين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: ماهيت فکر و نظر از نگاه متکلمان و حکماي اسلامي (عنوان عربي: ماهية الفکر والنظر من منظور المتکلّمين والحکماء المسلمين) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آموزه هاي فلسفه اسلامي

تعداد صفحات :28

چکیده فارسی:«فکر» یا «نظر» عبارت است از فعل «ذهن» بشری. ذهن از قوای نفس انسانی به شمار می آید و غیر از عقل و نفس است. عقل و ذهن هر دو از قوای نفس می باشند. هر چیزی که به قوای ذهن و عقل استناد داده شود، قابل استناد به نفس نیز هست؛ خواه قائل به تعدد وجودی قوای نفس باشیم یا قوای نفس را از شئونات آن به شمار آوریم.درباره تعریف «فکر» تعبیرات مختلفی در میان محققان از متکلمان و حکما مشاهده می شود. متکلمان نوعا در تعریف فکر بر لوازم آن تکیه کرده اند، اما می توان گفت که حکما به نوعی اتفاق نظر دارند که فکر عبارت است از: مجموع دو حرکت از مطالب به مبادی و رجوع از مبادی به مطالب و آن هایی که فقط به حرکت دوم اکتفا نموده اند، شاید بدان دلیل بوده است که حرکت دوم، حرکت نخست را نیز در خود دارد و نیاز به ذکر آن نیست. علت اختلاف در استناد «فکر» به عقل، ذهن یا نفس نیز شاید به این دلیل باشد که سمت و سوی توجه ذهن گاهی به امور غیر مادی است که می شود کار نفس ناطقه، و گاهی به امور مادی است که می شود کار نفس حیوانی؛ آن هم نه به این عنوان که فعل مستقیم نفس حیوانی است، بلکه بدان جهت است که قوای نفس حیوانی، نفس ناطقه را در رسیدن به نتیجه یاری می رسانند. چکیده عربی: من المعلوم أنّ الفکر أو النظر هو فعل ذهن الإنسان. یعتبر الذهن من قوی النفس الإنسانیه وهو غیر «العقل» و«النفس». یعتبر العقل والذهن من قوی النفس وکلّ شیء استند إلی قوی العقل یعتبر من قوی النفس أیضًا ولا فرق فی هذا الأمر بین أن نقول بالتعدّد الوجودی لقوی النفس أو قلنا إنّ هذه القوی تعتبر من شون النفس. ولنا أن نوعز إلی أنّ ثمّه آراء عدّه ومنوّعه حول الفکر بین المحقّقین من المتکلّمین والحکماء. فإنّ المتکلّمین أکّدوا ورکّزوا فی تعریف الفکر علی لوازمه والحال أنّ الحکماء اتّفقوا علی أنّ الفکر هو مجموع الحرکتین وهما الحرکه من المطالب إلی المبادی والحرکه من المبادی إلی المطالب ولعلّ الذین اکتفوا فی تعریف الفکر بالحرکه الثانیه هی أنّ الحرکه الثانیه تتضمّن الحرکه الأولی فی ضمنها فلا یحتاج إلی ذکرها. ولعلّ سبب الاختلاف فی استناد الفکر إلی العقل والنفس والذهن هو أنّ الذهن بعض الأحیان یتوجّه إلی الأمور غیر المادّیه، ففی هذه الحاله تصیر عمل النفس الناطقه ولکن بعض الأوقات یتوجّه إلی الأمور المادّیه وفی هذه الحاله تصیر عمل النفس الحیوانیه وهذا لا یکون بعنوان کونه فعلًا مباشرًا للنفس الحیوانیه، بل من حیث أنّ قوی النفس الحیوانیه تساعد النفس الناطقه فی الوصول إلی الغایه.
كلید واژه: کلیدواژه فارسی: نفس، عقل، ذهن، فکر، مجموع دو حرکت، متکلمان، حکما (کلیدواژه عربی: النفس، العقل، الذهن، الفکر، مجموع الحرکتین، المتکلّمون، الحکماء)

لینک کمکی