بررسي مقايسه اي صدمات ناشي از تصادف در اجساد ارجاع شده به پزشکي قانوني استان کرمان در سال 1386 و 1392

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي مقايسه اي صدمات ناشي از تصادف در اجساد ارجاع شده به پزشکي قانوني استان کرمان در سال 1386 و 1392 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشکي قانوني

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: آمار تصادفات در ایران بیش از دو برابر میانگین جهانی و رو به افزایش است و این امر آثار بد اقتصادی، اجتماعی و روانی را به ویژه برای خانواده ها به همراه دارد. این مطالعه بین افراد فوت شده ناشی از حوادث رانندگی استان کرمان در سال 1386 و 1392 انجام شده است. هدف این مطالعه، تعیین تغییر صدمات قربانیان تصادفات ترافیکی استان کرمان، در سال های اخیر و هم چنین بررسی صدمات منجر به مرگ در تصادفات است.روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی انجام شده است و در آن صدمات قربانیان تصادفات ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی استان کرمان در سال 1386 با سال 1392 مقایسه شده است. برای آمار توصیفی (میانگین، فراوانی و درصد) و ارائه جداول و نمودارها از نرم افزار SPSS 19 استفاده شد.یافته ها: در استان کرمان طی سال 1386، از 10.588 نفر افراد فوت شده ، تعداد 1.183 نفر قربانیان تصادفات بودند درصورتی که از کل افراد فوت شده (11.537) در سال 1392 این آمار به 904 نفر کاهش یافت. بیشترین آمار تصادف در هر دو سال مربوط به مردان بود. در سال 1386 تعداد 937 نفر مرد (2.79%) و تعداد 246 نفر زن بودند (20.8%)، اما درسال 1392تعداد 718 نفر مرد (4.79%) و 186 نفر زن (6.20%) بودند. بیشترین آمار تصادف در سال 1386 در فصل بهار و ماه اردیبهشت بود (تعداد 372 نفر، 4.31%)، درحالی که این آمار در سال 1392 به فصل تابستان و ماه تیر تغییر پیدا کرد (174 نفر، 2.19%). بیشترین بروز تصادفات در سال 1386، گروه سنی بالغین (39-25 سال) و معادل 326 نفر (5.27%) بود که در سال 1392 نیز در همان گروه سنی بود ولی درصد آن افزایش یافت (256 نفر، 4.28%). در سال 1386 بیشترین تعداد قربانیان راننده بودند) 542 نفر (7.45%) (اما این آمار در سال 1392، به367 نفر (6.40%) کاهش یافت. در سال 1386 بیشترین علت مرگ صدمه به سر (751 نفر، 4.63%) بود و در سال 1392 نیز شیوع صدمات الگوی مشابهی داشت.نتیجه گیری: صدمه به سر ناشی از تصادف، بزرگ ترین مشکل سلامت عمومی و عامل مرگ و ناتوانی جمعیتی این استان شناخته می شود. با وجود کاهش آمار مرگ ناشی از تصادف در سال 1392، ولی باز هم جمعیت غالب شامل مردان بود و میزان مرگ در گروه سنی بالغین افزایش داشت. لذا امیدواریم با بررسی معضلات موجود، راه کار اساسی جهت پیشگیری از بروز تصادفات ارائه شود تا در آینده بتوانیم شاهد کاهش بیشتر آمار مرگ ناشی از تصادف باشیم.
كلید واژه: صدمات، تصادفات ترافیکی، اتوپسی

لینک کمکی