مقايسه نظم جويي هيجاني افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي، اختلال دوقطبي I و افراد بهنجار بيمارستان روان پزشکي تبريز در سال 1393

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه نظم جويي هيجاني افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي، اختلال دوقطبي I و افراد بهنجار بيمارستان روان پزشکي تبريز در سال 1393 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشکي قانوني

تعداد صفحات :10

ارتباط بین اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی موضوعی پیچیده است که نظرات متناقضی درباره آن وجود دارد و مشکلات هیجانی هم بعد اصلی مشکلات این دو گروه بیماری را شکل می دهد. هدف مطالعه حاضر مقایسه مشکلات نظم جویی هیجانی بین بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، اختلال دوقطبی I و افراد بهنجار بوده است. روش پژوهشی حاضر از نوع علی- مقایسه ای است و 25 نفر بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، 25 نفر بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی I هم به طور دسترس از بیماران بستری شده در بیمارستان روان پزشکی رازی تبریز 25 نفر افراد عادی هم به شیوه همتاسازی انتخاب گردیدند سپس برای ارزیابی تشخیصی بیماران از مصاحبه ساختاریافته SCID-II و SCID-CV و برای ارزیابی مشکلات نظم جویی هیجانی از پرسش نامه مشکلات نظم جویی هیجانی (DERS) استفاده گردید. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که از لحاظ مشکلات نظم جویی هیجانی بین گروه ها تفاوت معناداری وجود دارد. هم چنین در بررسی خرده مقیاس ها بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در دشواری در رفتار هدفمند، دسترسی محدود به راه بردهای نظم جویی هیجانی و دشواری در کنترل تکانه از دو گروه نمره بیشتری را کسب کردند و در خرده مقیاس های فقدان وضوح هیجانی، فقدان آگاهی هیجانی و عدم پذیرش هیجان ها بین بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و اختلال دو قطبی I تفاوتی وجود نداشت ولی هر دو گروه از افراد بهنجار نمره بیشتری را کسب کردند. پس می توان نتیجه گرفت که مشکلات نظم جویی هیجانی در بین بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بیش از بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی I است.
كلید واژه: اختلال شخصیت مرزی، اختلال دو قطبی I، مشکلات نظم جویی هیجانی

لینک کمکی