مقايسه اثربخشي مديريت مدارس هيات امنايي با مديريت مدارس عادي مقطع متوسطه شهر اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه اثربخشي مديريت مدارس هيات امنايي با مديريت مدارس عادي مقطع متوسطه شهر اردبيل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت مدرسه

تعداد صفحات :25

تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مدیریت مدارس هیات امنایی و مدارس عادی مقطع متوسطه شهر اردبیل از دیدگاه معلمان با روش تحقیق توصیفی - پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، همه معلمان مقطع متوسطه شهر اردبیل بودند که تعداد آن ها در مدارس هیتت امنائی 300 نفر و در مدارس عادی 900 نفر و جمعا 1200 نفر است. از این میان 292 نفر از معلمان به روش تصادفی طبقه ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه استاندارد اثربخشی مدیریت مدارس بالدوین بود. روایی محتوایی و صوری پرسش نامه موردتایید صاحب نظران قرار گرفت و پایایی ابزار با روش ضریب آلفای کرونباخ برابر 0.89 محاسبه شد. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و آزمون t انجام گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که اکثر مدارس هیات امنائی موردمطالعه دارای اثربخشی بیشتری هستند و از مقایسه اثربخشی مدارس مذکور پی می بریم که مدارس هیات امنایی اثربخش تر از مدارس عادی اند. همچنین تفاوت معنی داری از نظر میزان اثربخشی در مدارس پسرانه و دخترانه وجود ندارد.
كلید واژه: اثربخشی سازمانی، مدارس هیات امنائی، اردبیل

لینک کمکی