ارزيابي عوامل موثر بر توسعه کارآفريني در گردشگري روستايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي عوامل موثر بر توسعه کارآفريني در گردشگري روستايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات مديريت گردشگري (مطالعات جهانگردي)

تعداد صفحات :26

گردشگری روستایی می تواند فرصت ها و امکاناتی را به ویژه برای اشتغال و درآمد روستایی ایجاد کندو زمینه توسعه کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی را فراهم سازد. در این راستا سوال اصلی این است که، گردشگری با چه ابزار و در چه شرایطی بر توسعه کارآفرینی روستایی اثر می گذارد؟ لذا هدف اصلی پژوهش، ارزیابی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در گردشگری روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 30 نفر از مدیران و مسوولین محلی و 90 نفر از ساکنین روستایی می باشد، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل یافته ها از تکنیک SWOT استفاده شد. نتایج نشان میدهد که عوامل مرتبط با نقاط قوت، توسعه کارآفرینی در گردشگری روستاهای موردمطالعه بالاترین رتبه را داشته اند. همچنین، زیرمعیارهای «قرارگرفتن منطقه بر سر راه مواصلاتی کشور» در میان نقاط قوت، «فرهنگ ضعیف کارآفرینی در میان ساکنین منطقه» و «قصور و کوتاهی مسوولین دست اندرکار» در میان نقاط ضعف، «وجود راه های متنوع تری برای کسب درآمد» در میان فرصت ها و «تخریب آثارتاریخی» و «تغییر کاربری اراضی و چشم انداز روستا» در میان تهدیدها حائز بیشترین اهمیت شناخته شدند. و باتوجه به نمره های حاصل از ماتریس عوامل داخلی و خارجی، راهبرد اصلی استخراجی «حفظ و نگهداری» می باشد.
كلید واژه: گردشگری روستایی، توسعه کارآفرینی، تکنیک SWOT، شهرستان انار

لینک کمکی