شيوه مترجمان قرآن کريم در برگردان ساختار مدح و ذم به فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شيوه مترجمان قرآن کريم در برگردان ساختار مدح و ذم به فارسي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي

تعداد صفحات :25

یکی از ساختارهایی که مختص زبان عربی است و در قرآن کریم کاربرد نسبتا گسترده ای دارد، اسلوب مدح و ذم است که ما در این پژوهش سعی کردیم ضمن بیان این ساختار و اهداف و کارکرد آن، به تحلیل برخی از آیات در بر دارنده این ساختار بپردازیم. در این کنکاش پی بردیم که اگرچه این ساختار معادلی در زبان فارسی ندارد، اما می توان برخی ساختارها و ترکیب های دستوری را در فارسی یافت که بیانگر مضامین و اهداف آن باشد و از آنجا که این ساختار گاهی بیانگر نوعی تعجب و شگفتی گوینده می باشد، ساختارهایی چون: «چه»، «چه + صفت مطلق» و «چه + ترکیب وصفی» می تواند وظیفه انتقال این مضمون را بر عهده بگیرد و از سویی دیگر، چون افعال مدح و ذم دارای بار عاطفی هستند، ساختارهایی مانند: صفت مطلق، صفت عالی و ترکیب های وصفی، می تواند معادل مناسبی برای بیان این بار معنوی باشد و نیز از آنجا که این ساختار در زبان مبدأ در بر دارنده مفهوم مبالغه و تفخیم است، گاهی قیدهای کثرت همچون «بس»، «بسی»، «سخت»، «قید+ صفت مطلق» و «قید + ترکیب وصفی» می تواند ساختار مناسبی برای بیان این مضمون در زبان مقصد باشد. اما با مطالعه برگردان این ساختار در ترجمه برخی از مترجمان معاصر دریافتیم که نه تنها در معادل گزینی این مترجمان هیچ گونه هماهنگی وجود ندارد، بلکه در واژه گزینی یک مترجم نیز این نا هماهنگی به وضوح دیده می شود.
كلید واژه: قرآن کریم، مدح و ذم، ناهمگونی، ترجمه فارسی

لینک کمکی