مقايسه آزمايشگاهي شکست و تغيير شکل فايل هاي روتاري ProTaper Universal و Neoniti

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه آزمايشگاهي شکست و تغيير شکل فايل هاي روتاري ProTaper Universal و Neoniti :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: هدف از این مطالعه، بررسی میزان شکست فایل های ProTaper Universal و Neoniti در زمان آماده سازی کانال های شبیه سازی شده با انحنای شدید بود.مواد و روش ها: 70 بلوک رزینی با کانال های شبیه سازی شده با انحنای شدید، به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شده و با استفاده از فایل های ProTaper Universal و Neoniti آماده سازی شدند. هر ست فایل برای پاکسازی و شکل دهی 5 کانال مورد استفاده قرار گرفت. فایل ها پس از هر بار کاربرد استریل می شدند. تعداد فایل هایی که دچار تغییر شکل و یا شکست شدند ثبت گردید.یافته ها: تغییر شکل به ترتیب در 11.4 درصد و 19 درصد از فایل های ProTaper Universal و Neoniti اتفاق افتاده بود (P>0.05). شکست فایل در 11.4 درصد از فایل های ProTaper پروتیپر رخ داد. هیچ شکستی در گروه Neoniti مشاهده نشد. تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (P>0.05).نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق حاضر، تفاوت معنی داری بین فایل های ProTaper Universal و Neoniti از نظر میزان تغییر شکل و شکست فایل در حین آماده سازی کانال های با انحنای شدید وجود نداشت.
كلید واژه: فایل اندو، نئونیتی، پروتیپر، یونیورسال

لینک کمکی