اثر مشاهده حركت بر تقارن توزيع وزن و پايداري شبه ديناميك در افراد مسن سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر مشاهده حركت بر تقارن توزيع وزن و پايداري شبه ديناميك در افراد مسن سالم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :16

سابقه و هدف: اثر مشاهده حركت بر تقارن توزیع وزن و پایداری شبه دینامیك در افراد مسن غیر ورزشكار مشخص نیست. هدف این مطالعه، بررسی اثر مشاهده حركت بر تقارن توزیع وزن و پایداری شبه دینامیك در افراد سالم مسن غیر ورزشكار بود.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع تجربی بود كه بر روی 72 مرد و زن داوطلب سالم مسن غیر ورزشكار در محدوده سنی 75 تا 55 سال انجام گرفت. نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه اصلی مشاهده كننده فیلم فانكشنال و مشاهده كننده سمبل ها تقسیم شدند. اطلاعات فردی، بالینی و آزمایشگاهی گروه ها (قدرت عضلات اندام تحتانی، میزان بینایی، قرینگی توزیع وزن و شاخص های ثبات دینامیك) اخذ و اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS16 و سطح معنی داری p<0.05 استفاده گردید.یافته ها: متغیر درصد توزیع وزن، اختلاف معناداری در دو گروه نشان نداد. مقایسه درصد تغییرات دو گروه اصلی، بهبود معنادار شاخص های كلی (p=0.004)، قدامی- خلفی (p=0.015) و داخلی- خارجی (p=0.23) تعادل در سطح پایداری 5، در گروه مشاهده كننده فیلم را نشان داد. بهبود معنی دار شاخص های كلی تعادل، قدامی- خلفی و داخلی- خارجی سطح پایداری 5 بین زنان دو گروه مشاهده شد (p=0.001). درصد تغییرات شاخص های تعادل در مردان دو گروه اختلاف معنی داری نشان نداد.استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد كه مشاهده حركت می تواند تاثیر مثبتی در بهبود شاخص های تعادل افراد مسن سالم (مخصوصا در سطح ناپایدارتر) داشته باشد. بهبود معنی دار شاخص های تعادل در زنان می تواند موید حساسیت عملكرد بیش تر نورون های آئینه ای در آن ها باشد.
كلید واژه: مشاهده حركت، توزیع وزن، پایداری شبه دینامیك، افراد مسن

لینک کمکی