بررسي اثربخشي درمان شناختي- رفتاري بر سلامت روان و باورهاي غيرمنطقي مادران داراي فرزند مبتلا به اوتيسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثربخشي درمان شناختي- رفتاري بر سلامت روان و باورهاي غيرمنطقي مادران داراي فرزند مبتلا به اوتيسم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :16

سابقه و هدف: اختلال طیف اوتیسم با مشكلات در زمینه عملكرد اجتماعی، ارتباطات و وجود رفتارهای تكراری و قالبی مشخص شده است. به خاطر مشكلات فراوان این كودكان، خانواده ها و به خصوص مادران، از تنش ها و فشارهای روانی زیادی رنج می برند. هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي درمان شناختي- رفتاري بر سلامت روان و باورهاي غيرمنطقي مادران داراي فرزند مبتلا به اوتيسم است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود كه در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه كنتـرل استفاده شد. در ابتدا نمونه ای به حجم 30 نفر زن كه دارای فرزندان اوتیسمی بودند، انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون، پرسشنامه های سلامت روانی و باورهای غیر منطقی به صورت انفرادی بر روی دو گروه آزمایش (15 نفر) و كنترل (15 نفر) اجرا شد. سپس بر روی گروه آزمایش، ده جلسه درمان به شیوه شناختی- رفتاری و هر جلسه 75 دقیقه به صورت هفتگی انجام گرفت در حالی كه گروه كنترل هیچ گونه آزمایش یا مداخله ای دریافت نكردند. پس از خاتمه جلسات مداخله درمانی پرسشنامه ها مجددا توسط گروه آزمایش و كنترل تكمیل شد.یافته ها: نتایج آزمون تحلیل كواریانس چند متغیره نشان داد كه بین دو گروه در پیش آزمون تفاوت معنی دار وجود ندارد، اما آموزش شناختی رفتاری در گروه آزمایش، نمرات سلامت روان را افزایش (10.92±36.06) (p<0.0001) و باورهای غیرمنطقی (20.64±179.45) (p<0.0001) را كاهش داد.استنتاج: مداخله شناختی رفتاری می تواند در بهبود سلامت روان و باورهای غیر منطقی مادران كودكان مبتلا به اوتیسم موثر باشد.
كلید واژه: درمان شناختی، رفتاری، باورهای غیر منطقی، اختلال طیف اوتیسم، سلامت روان

لینک کمکی