بررسي پايايي اندازه گيري ابعاد عضله مالتي فيدوس كمري در نوجوانان پسر سالم با استفاده از سونوگرافي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي پايايي اندازه گيري ابعاد عضله مالتي فيدوس كمري در نوجوانان پسر سالم با استفاده از سونوگرافي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: عضلات عمقی كمر، نقش ویژه ای در ثبات ستون فقرات دارند و عملكرد این عضلات خصوصا مالتی فیدوس در كمر درد مختل می گردد. لذا اندازه گیری ابعاد این عضله در افراد سالم و بیماران می تواند به روشن تر شدن نقش این عضله در ثبات ستون فقرات كمری بیانجامد. مطالعه حاضر به منظور بررسی پایایی اندازه گیری ابعاد عضله مالتی فیدوس كمری با استفاده از دستگاه سونوگرافی در نوجوانان پسر سالم انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه متدولوژیك بر روی 20 نوجوان پسر سالم (15 تا 17 ساله) انجام گردید. ابعاد عضله مالتی فیدوس در سطح مهره پنجم كمری با استفاده از دستگاه سونوگرافی اندازه گیری شد. دو بار اندازه گیری در یك روز با فاصله یك ساعت برای بررسی پایایی درون روز (within day) و اندازه گیری سوم، یك هفته بعد برای بررسی پایایی بین روز (between days) انجام گردید. در هر تصویر، محیط، قطر قدامی– خلفی و قطر داخلی- خارجی اندازه گیری شد.یافته ها: ICC مربوط به پایایی درون روز و بین روز در اندازه گیری محیط عضله 0.76-0.72، برای قطر قدامی– خلفی 0.89-0.79 و برای قطر داخلی– خارجی 0.84-0.79 به دست آمد.استنتاج: نتایج این مطالعه نشان می دهد كه دستگاه سونوگرافی در اندازه گیری ابعاد عضله مالتی فیدوس كمری در نوجوانان دارای پایایی بالایی می باشد، بنابراین می توان از این روش غیر تهاجمی جهت ارزیابی عضله مالتی فیدوس در نوجوانان و هم چنین پیگیری اثر مداخلات درمانی استفاده نمود.
كلید واژه: اولترا سونوگرافی، عضله مالتی فیدوس كمری، مالتی فیدوس، نوجوان، ابعاد عضله، كمردرد

لینک کمکی