اثر حفاظتي مومنايي در مسموميت كليوي القاء شده با جنتامايسين در موش هاي صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر حفاظتي مومنايي در مسموميت كليوي القاء شده با جنتامايسين در موش هاي صحرايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :16

سابقه و هدف: جنتامایسین و آنتی بیوتیك های آمینوگلیكوزیدی برای درمان عفونت های باكتریایی گرم منفی استفاده می شود. با این حال مفید بودن آن به علت سمیت كلیوی محدود شده است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات حفاظتی مومنایی (Mummy) و ویتامین E در سمیت كلیوی القاء شده با جنتامایسین است.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، سی و شش سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به شش گروه تقسیم شدند. گروه اول (گروه شاهد) دریافت كننده 1 میلی لیتر سرم فیزیولوژی به صورت داخل صفاقی، گروه دوم (گروه تجربی) درمان شده با جنتامایسین با دوز 100 میلی گرم/كیلوگرم به صورت داخل صفاقی، گروه سوم: گروه دریافت كننده ویتامین E با دوز 250 میلی گرم/كیلوگرم به صورت داخل عضلانی و جنتامایسین با دوز 100 میلی گرم/كیلوگرم به صورت داخل صفاقی. گروه های چهارم، پنجم و ششم به ترتیب مومنایی با دوزهای 1000، 500 و 250 میلی گرم/كیلوگرم به صورت خوراكی و جنتامایسین با دوز 100 میلی گرم/كیلوگرم. هر گروه روزانه به مدت 28 روز تحت درمان بودند. در پایان دوره درمان بعد از اخذ خون، میزان كراتینین سرم، نیتروژن اوره خون، آلبومین، الكترولیت ها، مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتی اكسیدان پلاسما با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری شد. هم چنین كلیه راست برای ارزیابی هیستوپاتولوژیك برداشته شد.یافته ها: مومنایی با دوز 1000 و 500 میلی گرم/كیلوگرم و ویتامین E با دوز 250 میلی گرم/كیلوگرم به طور معنی داری میزان نیتروژن اوره خون و مالون دی آلدئید را كاهش داده و تغییرات پاتولوژیك ناشی از جنتامایسین را بهبود بخشید. هم چنین مومنایی با دوز 1000 میلی گرم / كیلوگرم باعث افزایش ظرفیت آنتی اكسیدان پلاسما نسبت به سایر گروه ها شد.استنتاج: نتایج ما نشان می دهد، مومنایی و ویتامین E آسیب های كلیوی القاء شده با جنتامایسین را از طریق ممانعت از لیپید پراكسیداسیون بهبود بخشیده است.
كلید واژه: جنتامایسین، سمیت كلیوی، ویتامین E، مالون دی آلدئید، ظرفیت آنتی اكسیدان پلاسما

لینک کمکی