جذب 2 و 4 دي نيتروفنل از محلول هاي آبي با استفاده از نانوحفره كربني CMK-3

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جذب 2 و 4 دي نيتروفنل از محلول هاي آبي با استفاده از نانوحفره كربني CMK-3 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :14

سابقه و هدف: 2 و 4 دی نیتروفنل به طور گسترده برای تولید رنگ، چسب و مواد نگهدارنده چوب، حلال ها، مواد قابل انفجارو آفت كش ها استفاده می شود. به دلیل سمیت زیاد و عدم تجزیه پذیری زیستی آن باید نسبت به حذف آن و عدم ورود به منابع آبی اقدام كرد. هدف این تحقیق استفاده از نانوحفره كربنی CMK-3 به عنوان جاذب در حذف 2 و 4 دی نیتروفنل از محلول های آبی است.مواد و روش ها: این پژوهش یك مطالعه تجربی است. ابتدا نانوحفره سیلیسی SBA-15 سنتز شد وجهت سنتز نانو حفره كربنی CMK-3 مورد استفاده قرار گرفت و از آن برای مطالعات جذب 2 و 4 دی نیتروفنل از محلول های آبی در یك رآكتور ناپیوسته استفاده گردید. برای تعیین مشخصات ساختاری تركیبات سنتز شده از روش های BET،XRD و TEM استفاده شد. تاثیر پارامترهای (11-13) pH ، زمان تماس (20-180 دقیقه)، غلظت اولیه 2 و 4 دی نیتروفنل (10 تا 500 میلی گرم در لیتر) و دوز جاذب (0.2 تا 1.2 گرم در لیتر) مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد با كاهش pH و غلظت اولیه 2 و 4 دی نیتروفنل و افزایش زمان تماس و دوز جاذب، كارایی حذف افزایش پیدا می كند. pH بهینه در فرایند جذب، 5 تعیین گردید و زمان تعادل در این مطالعه 100 دقیقه محاسبه شد. دوز بهینه جاذب 0.4 گرم در لیتر محاسبه گردید و در شرایط بهینه ظرفیت جذب 2 و 4 دی نیتروفنل توسط CMK-3، 194 میلی گرم بر گرم محاسبه شد.استنتاج: به طور كلی نانو حفره كربنی CMK-3 از ظرفیت جذب بالایی در حذف 2 و 4 دی نیتروفنل از محلول های آبی برخوردار است. در صورت تولید این ماده در سطح تجاری، تولید می توان از آن در تصفیه كامل پساب های آلوده به نیتروفنل استفاده كرد.
كلید واژه: نانوحفره كربنی CMK، 3، 2و4 دی نیتروفنل، جذب، محلول های آبی

لینک کمکی