بررسي كارائي نانوذرات اكسيد آهن جهت تصفيه پيشرفته پساب تصفيه خانه فاضلاب شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي كارائي نانوذرات اكسيد آهن جهت تصفيه پيشرفته پساب تصفيه خانه فاضلاب شهري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :18

سابقه و هدف: یكی از منابع عظیم آبی قابل استفاده، پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری است. استفاده مجدد از این پسآب نیازمند استانداردهایی فراتر از استانداردهای ثانویه می باشد و نیاز است تا آلاینده های آلی و بعضی از تركیبات مانند نیترات و فسفات موجود در پسآب به میزان بیشتری حذف گردند. در این تحقیق حذف این تركیبات از پساب ثانویه با استفاده از جاذب نانو ذرات اكسید آهن (مگنتیت) مورد بررسی قرار گرفته است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر در سیستم آزمایشگاهی و روی پسآب واقعی یكی از تصفیه خانه های فاضلاب شهری انجام گرفت و نانو ذرات اكسید آهن برای حذف آلاینده های مورد نظر استفاده شد و اثر pH، زمان تماس و غلظت جاذب روی حذف این آلاینده ها به روش بهینه سازی عامل در واحد زمان مورد بررسی قرار گرفت. سپس ایزوترم و كینتیك جذب در شرایط بهینه متغییرها تعیین گردید.یافته ها: میانگین (Biochemical oxygen demand (BOD5، chemical oxygen demand (COD) ، نیترات و فسفات در پسآب تصفیه خانه به ترتیب برابر با 25، 43، 63 و 8.6 میلی گرم بر لیتر اندازه گیری شد. شرایط بهینه برای جذب این آلاینده ها توسط جاذب نانو ذرات اكسید آهن در pH برابر 3، زمان تماس 15 دقیقه و دوز جاذب g/l1 به دست آمد. در شرایط بهینه میزان حذف فسفات، نیترات، BOD5 وCOD به ترتیب 54، 11.5، 56 و 75 درصد و ظرفیت جذب به ترتیب 14, 1.6, 4.7 (mg/g) و 32 به دست آمد. نتایج نشان داد جذب توسط Fe3O4 از مدل فروندلیج و كینتیك درجه اول برای COD و فسفات و برای BOD5 و نیترات از كینتیك درجه دوم پیروی می كند.استنتاج: نانوذرات اكسید آهن پتانسیل نسبتا مناسبی برای حذف فسفر، BOD5 وCOD از پساب تصفیه ثانویه دارد ولی جهت حذف نیترات كارائی مناسب ندارد.
كلید واژه: Fe3O4MNPs، تر كیبات آلی (NO3, (COD, BOD5 و PO4-3، ، تصفیه پیشرفته پساب

لینک کمکی