بررسي ميزان يد موجود در نمك هاي عرضه شده در شهر كرمانشاه، سال 92- 1391

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ميزان يد موجود در نمك هاي عرضه شده در شهر كرمانشاه، سال 92- 1391 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: ید یكی از ریز مغذی های مهم و مورد نیاز بدن انسان است كه نقش بسیار موثری در ساخت هورمون های غده تیروئید دارد. اختلالات ناشی از كمبود ید به عنوان بزرگ ترین علت قابل پیشگیری عقب ماندگی ذهنی و جسمی مطرح هستند. هدف از این مطالعه تعیین میزان ید موجود در نمك های عرضه شده در شهر كرمانشاه بود.مواد و روش ها: از 39 مارك عرضه شده در مراحل مختلف تولید در فروشگاه های سطح شهر، 300 نمونه جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شد. برای بررسی میزان ید نمك های مورد استفاده در خانوارها از آشپزخانه 100 خانوار در مناطق مختلف به طور تصادفی 30 گرم نمونه نمك جمع آوری شد. برای اندازه گیری میزان ید از روش های استاندارد توصیه شده استفاده شد. آزمون آماری برای تحلیل داده ها آنالیز واریانس كروسكال والیس بود.یافته ها: میانگین ید در نمك های عرضه شده در سطح شهر كرمانشاه ppm 8/14±3/28 بود كه در بیش از 50 درصد نمونه ها كم تر از استاندارد ایران است. تنها 8 مارك از 39 مارك مورد بررسی در حد قابل قبول بودند و 80 درصد مارك ها از ید كافی برخوردار نبودند. 3.1 درصد نمك ها دارای ناخالصی بوده و با گذشت زمان از تاریخ تولید نمك ها میزان ید آن ها تقریبا كاهش یافته بود (0.14=p).استنتاج: اغلب نمك های توزیع شده در شهر كرمانشاه از استاندارد لازم برخوردار نبوده و میانگین ید آن ها در محدوده قابل قبول نمی باشد. بنابراین پایش مستمر كارخانجات تولیدكننده نمك های یددار، كنترل دقیق میزان ید آن ها درمراحل تولید و توزیع در بازار توصیه می گردد.
كلید واژه: نمك یددار، اختلالات ناشی از كمبود ید، پایش ید، كرمانشاه

لینک کمکی