بررسي همبستگي سبك هاي دلبستگي و هوش معنوي با رضايت زناشويي در معلمان زن متاهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي همبستگي سبك هاي دلبستگي و هوش معنوي با رضايت زناشويي در معلمان زن متاهل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :5

سابقه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي همبستگي سبك هاي دلبستگي و هوش معنوي با رضايت زناشويي در معلمان زن متاهل در دبستان های دولتی شهر خرم آباد انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود كه به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه معلمان زن متاهل دبستان های دولتی شهر خرم آباد در سال 1394 بود و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 260 نفر انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دلبستگی بزرگسال، هوش معنوی كینگ و رضایت زناشویی اینریچ استفاده شد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: براساس یافته ها، بین هوش معنوی با رضایت زناشویی و از میان سبك های دلبستگی بین دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی همبستگی مثبت وجود دارد (p=0.001). نتایج رگرسیون نیز نشان داد كه سبك های دلبستگی و هوش معنوی به ترتیب حدود 40 و 45 درصد واریانس مربوط به رضایت زناشویی را تبیین می كنند. استنتاج: به نظر می رسد نتایج این پژوهش تلویحات مهمی در زمینه ارتقای رضایت زناشویی معلمان با در نظر گرفتن سبك های دلبستگی و آموزش هوش معنوی به همراه دارد.
كلید واژه: دلبستگی، هوش معنوی، رضایت زناشویی، معلمان

لینک کمکی