بررسي تاثير آموزش بر كد ارزيابي ريسك به روش تجزيه و تحليل ايمني شغلي كمي شده در يكي از واحدهاي شركت توليد سيمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير آموزش بر كد ارزيابي ريسك به روش تجزيه و تحليل ايمني شغلي كمي شده در يكي از واحدهاي شركت توليد سيمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب كار

تعداد صفحات :18

مقدمه: با تغییر تكنولوژی و كاربری مواد و ماشین آلات جدید و به تبع آن افزایش حوادث و جراحات شغلی در صنایع مختلف، لزوم انجام آنالیز ایمنی شغلی، همراه با ارائه آموزش ها و دستورالعمل های اجرایی مشخص می شود. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر آموزش بر كد ارزیابی ریسك در واحد بارگیرخانه شركت تولید سیمان با بهره گرفتن از تكنیك آنالیز ایمنی شغلی كمی شده می باشد.روش بررسی: این مطالعه مقطعی از نوع مداخله ای بر روی 10 شغل در واحد بارگیرخانه شركت تولید سیمان صورت گرفت. پس از مشخص نمودن مشاغل و دسته بندی خطرات بوسیله آنالیز ایمنی شغلی (JSA)، شدت و احتمال ریسك از جداول مخصوص استاندارد MIL-STD-E882 (ویرایش پنجم)، استخراج و كد ارزیابی ریسك اولیه (RAC1) محاسبه شد. با توجه به جداول JSA، نیازسنجی آموزشی مشاغل، انجام و برنامه آموزشی به همراه دستورالعمل ایمن كار، برای صاحبین مشاغل ارائه شد، سپس كد ارزیابی ریسك ثانویه (RAC2) محاسبه گردید.نتایج: بطور كلی در مجموع 10 شغل مورد بررسی، 119 ریسك شناسایی شد كه 53.33 درصد در محدوده ریسك قابل قبول، 22.5 درصد در محدوده پایین ترین حدود ریسك قابل قبول (ALARP) و 24.17 درصد در محدوده غیر قابل قبول قرار گرفتند. این ریسك ها بعد از انجام مداخله به 69 درصد در محدوده ریسك قابل قبول و 31 درصد در محدوده پایین ترین حدود ریسك قابل قبول تغییر یافت.نتیجه گیری: انتظار می رود متصدیان ایمنی و بهداشت شغلی ضمن برگزاری دوره های بازآموزی و آموزش پرسنل برای انجام كار به روش ایمن، در جهت كاهش میزان حوادث و كنترل خطرات گام بردارند.
كلید واژه: ارزیابی ریسك، آنالیز ایمنی شغلی (JSA)، كد ارزیابی ریسك (RAC)، برنامه های آموزش ایمنی

لینک کمکی