كاربرد GIS و نقشه هاي هم تراز آلودگي ناشي از گرد و غبار در محيط كار با هدف ارزيابي مواجهات استنشاقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن كاربرد GIS و نقشه هاي هم تراز آلودگي ناشي از گرد و غبار در محيط كار با هدف ارزيابي مواجهات استنشاقي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب كار

تعداد صفحات :12

مقدمه: مواجهه گرد و غبار در هوای تنفسی، از جمله عوامل زیان آور شایع محیطی در كارگاه ها بوده كه می تواند تاثیرات مخربی بر سلامت داشته باشد. در این مطالعه، مواجهه كارگران با ذرات در هوای استنشاقی با شیوه های مرسوم و همچنین GIS مورد بررسی قرار گرفته است.روش بررسی: پژوهش به صورت مقطعی-تحلیلی، انجام و حجم نمونه از طریق گروه های مواجهه همگن (SEG) تعیین و ارزیابی مواجهه محیطی و فردی بر اساس روش های استاندارد و شیوه نمونه برداری فردی و محیطی انجام گردید. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار GIS برای تعیین نقشه های توزیع بررسی گردید.نتایج: میانگین غلظت مواجهه با گرد و غبار برای هر فرد در گروه های مواجهه همسان 8.61 mg/m3 ارزیابی شد. بالاترین سطح مواجهه فردی در اپراتور پودرساز با مقدار 21.13 mg/m3 و كمترین در اپراتور مفتول ریز با مقدار 1.97mg/m3 برآورد گردید. حداقل غلظت محیطی در سالن برش (0.05mg/m3) و حداكثر مقدار آن در سالن پودر (22mg/m3) برآورد گردید. نتایج حاصل از ارزیابی با معیارهای AIHA در تمام روش ها نشان داد كه سالن های پودر سازی، مواد سازی و بسته بندی بالاترین غلظت و سالن برش پایین ترین غلظت گرد و غبار را دارد. مقایسه با روش GIS نشان داد كه در شیوه مذكور، تعداد افراد بیشتری در ناحیه خطر دسته بندی می گردند.نتیجه گیری: استفاده از شیوه SEG می تواند در ارزیابی مواجهه تنفسی در صنایع با تعداد نفرات بالا مورد استفاده قرار گیرد. GIS در غربالگری آلودگی هوای محیط كار از طریق ارائه مجموعه خدمات از جمله امكان گروه بندی به نواحی مختلف، ایجاد گزارش بر اساس نقشه نقش مهمی ایفا می نماید.
كلید واژه: سیستم اطلاعات جغرافیایی، ارزیابی مواجهه، آلودگی هوا، بهداشت حرفه ای، درون یابی

لینک کمکی