مقايسه اثر ماساژ كوتاه مدت با تمرينات تسهيل عصبي عضلاني بر درد گردن و شانه كارمندان، ناشي از نقاط ماشه اي ميوفاشيال در عضله ذوزنقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه اثر ماساژ كوتاه مدت با تمرينات تسهيل عصبي عضلاني بر درد گردن و شانه كارمندان، ناشي از نقاط ماشه اي ميوفاشيال در عضله ذوزنقه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب كار

تعداد صفحات :14

مقدمه: با توجه به شیوع بالای دردهای میوفاشیال عضله ذوزنقه در كاربران كامپیوتر (كارمندان) كه منجر به ناتوانی، غیبت از كار، خستگی زودرس همچنین كاهش كارایی كارمندان به دلیل سردردهای مكرر ناشی از وجود نقاط ماشه ای در گردن می شود، لازم است تا به بررسی روش های درمانی برای تسكین این دردها پرداخته شود. لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر ماساژ كوتاه مدت با تمرینات كشش تسهیل عصبی عضلانی (NFE (Neuromuscular Facilitation Exercises بر درد گردن و شانه كارمندان دارای نقاط ماشه ای در عضله ذوزنقه می باشد.روش بررسی: مطالعه به روش كارآزمایی بالینی روی 42 بیمار (كارمندان زن و مرد علوم پزشكی مشهد) انجام گرفت. گروه مورد مطالعه شامل بیمارانی بود كه علائم بالینی و معاینه فیزیكی مبنی بر وجود نقاط ماشه ای در ناحیه گردن در آنها وجود داشت. افراد پس از مشابه سازی از نظر سن، مدت زمان علائم و شدت درد، به صورت تصادفی به سه گروه كنترل، گروه تجربی 1 (ماساژ كوتاه مدت) و گروه تجربی 2 (تمرینات NFE) تقسیم شدند. مداخله درمانی روی بیماران انجام گرفت و قبل و بعد از درمان شاخص های شدت درد، درد گردن، درد شانه، ناتوانی شانه، ناتوانی و درد شانه، بررسی شد و تغییرات در داخل گروه و بین سه گروه با استفاده از روش آماری آنوا یك طرفه مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج: ماساژ كوتاه مدت و تمرینات NFE پس از یك جلسه باعث كاهش معنی دار درد شد (0.05>P). و درد گردن، درد شانه، ناتوانی شانه، ناتوانی و درد شانه به طور معنی داری كاهش یافت (0.05>P) اما تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (P<0.05).نتیجه گیری: به نظر می رسد هر دو روش ماساژ كوتاه مدت و تمرینات NFE، اثر مشابهی در درمان درد نقاط ماشه ای عضله ذوزنقه دارند. با توجه به تحقیقات كمی كه در این زمینه انجام شده است، نیاز به مطالعات بیشتری می باشد.
كلید واژه: ماساژ كوتاه مدت، تمرینات تسهیل عصبی عضلانی، درد گردن و شانه، نقاط ماشه ای

لینک کمکی