اولويت بندي ريسك خطرات مربوط به بيمار در واحدهاي درماني با مدل تحليل سلسله مراتبي مطالعه موردي يك بيمارستان آموزشي- درماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اولويت بندي ريسك خطرات مربوط به بيمار در واحدهاي درماني با مدل تحليل سلسله مراتبي مطالعه موردي يك بيمارستان آموزشي- درماني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب كار

تعداد صفحات :16

مقدمه: خطرات ایمنی بیمار، یكی از مهم ترین چالش های نظام سلامت تمام كشورها محسوب می شود كه تضمین ایمنی بیمار را به خطر می اندازد. لذا شناخت این خطرات و اولویت بندی آنها به منظور تدوین سیاست های مداخله ای باید مورد توجه قرار گیرد.روش بررسی: پژوهش توصیفی-مقطعی حاضر، در سال 1394، در كلیه بخش های درمانی یك بیمارستان آموزشی- درمانی به انجام رسید. گردآوری اطلاعات، از طریق مصاحبه با 25 نفر از مسئولین بالینی بیمارستان و رابطین ایمنی بیمار در بخش های درمانی و توزیع پرسشنامه انجام گرفت. تحلیل داده ها به كمك روش تحلیل سلسله مراتبی ((AHP و با استفاده از نرم افزار11 Expert Choice صورت پذیرفت.نتایج: در بین مخاطرات بخش داخلی، نیدل استیك شدن پرسنل، بالاترین اولویت (0.231) و گرافی اشتباه از بیمار، پایین ترین اولویت (0.028) را كسب نمود. در بین مخاطرات بخش مراقبت ویژه، جراحی و اتاق عمل، بالاترین اولویت به ترتیب مربوط به عدم كنترل سطح هوشیاری بیماران (0.316)، عدم كنترل دقیق بیماران بعد از عمل جراحی (0.199) و ترانسفوزیون خون اشتباه (0.209) بود.نتیجه گیری: با توجه به نقش كاركنان در كاهش خطرات مورد اشاره، باید آموزش های تئوری و عملی كاركنان در خصوص روش های ارزیابی خطر صورت گیرد و چك لیست تزریق و جراحی ایمن توسط آنها اجرا و از سوی مسئول ایمنی بیمار مورد پایش قرار گیرد. همچنین سیستم یكپارچه ثبت و گزارش خطا برای شناسایی رخدادها انجام گیرد.
كلید واژه: پیامد رویداد بیمار، بیمارستان، تحلیل سلسله مراتبی

لینک کمکی