بررسي تاثير برنامه آموزشي مدرسه كمر در قالب مولتي مديا در بهبود رعايت رفتار و اصول ارگونومي پيشگيري كننده از كمردرد مزمن در پرستاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير برنامه آموزشي مدرسه كمر در قالب مولتي مديا در بهبود رعايت رفتار و اصول ارگونومي پيشگيري كننده از كمردرد مزمن در پرستاران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب كار

تعداد صفحات :13

مقدمه: امروزه محتوای مدرسه كمر نسبت به گذشته تغییر یافته و دامنه وسیعی از آموزش رعایت اصول ارگونومیك، برنامه های ورزشی، طراحی محیط كار، تغییر در سازماندهی كار و شیوه زندگی را در بر دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر برنامه آموزشی طراحی شده مدرسه كمر در قالب مولتی مدیا با محوریت ارتقاء عملكرد پیشگیری كننده از كمردرد مزمن در پرستاران می باشد. روش بررسی: این مطالعه به روش مداخله ای (نیمه تجربی) بر روی 100 نفر از پرستاران بیمارستان های آموزشی- دولتی شهر اراك انجام گرفت كه به روش نمونه گیری احتمالی چند مرحله ای در گروه مداخله (50 نفر) و گروه كنترل (50 نفر) وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات فردی و چك لیست عملكرد بود. پس از جمع آوری داده ها در مرحله اول نسبت به مداخله آموزشی مدرسه كمر در قالب مولتی مدیا اقدام گردید و در مرحله دوم (3 ماه پس از مداخله) داده ها جمع آوری و آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 20 و با بهره گیری از آزمون های كای اسكوئر، تی مستقل، تی زوجی انجام شد.نتایج: میانگین نمرات رعایت رفتارها و اصول ارگونومی پیشگیری كننده از كمردرد مزمن در قبل از مداخله آموزشی در دو گروه كنترل و مداخله تفاوت معنی داری نشان نداد (P>0.05). اما بعد از ارائه برنامه آموزشی مدرسه كمر در قالب مولتی مدیا، در پرستاران گروه مداخله نسبت به گروه كنترل تفاوت معنی داری وجود دشت (P<0.001).نتیجه گیری: برنامه آموزشی مدرسه كمر در قالب مولتی مدیا با توجه به محاسنی كه مولتی مدیا در رفع برخی از موانع آموزشی در خصوص رعایت رفتارها و اصول ارگونومی پیشگیری از كمردرد دارد باعث بهبود و ارتقاء عملكرد پیشگیرانه پرستاران شد.
كلید واژه: مدرسه كمر، مولتی مدیا، كمردرد مزمن، پرستار، ارگونومی

لینک کمکی