بررسي ايستگاه هاي كار اداري تايپيست ها از ديدگاه بيومكانيك شغلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ايستگاه هاي كار اداري تايپيست ها از ديدگاه بيومكانيك شغلي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب كار

تعداد صفحات :16

مقدمه: طراحی مناسب ایستگاه كاری اداری برای تایپیست ها و شیب مناسب صفحه كلید، می تواند از بروز بیماری های عضلانی اسكلتی اندام فوقانی، پیشگیری كند. هدف این مطالعه مقایسه زوایای حركت مچ دست و انگشتان هنگام تایپ در ایستگاه های كاری متفاوت با شیب های متفاوت صفحه كلید می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تعداد 10 نفر از كاركنان زن تایپیست دانشگاه به روش تصادفی انتخاب شدند. آزمایش بر روی دو صندلی متفاوت قابل تنظیم و غیرقابل تنظیم و با چهار زاویه متفاوت شیب صفحه كلید شامل صفر، 7+، 15+ و 7- درجه تست شد. داده های كینماتیك مچ دست و انگشتان، توسط سیستم آنالیز حركت Vicon و نرم افزار MATLAB محاسبه شد.نتایج: در مورد میانگین زوایای فلكسیون مچ دست، اختلاف معنی دار بین زوایا در شیب های صفحه كلید، متفاوت دیده شد. در ایستگاه كاری با صندلی قابل تنظیم، كمترین مقدار میانگین مشاهده شده برای حداكثر، میانگین و حداقل فلكسیون، برای شیب صفحه كلید، 15 درجه اندازه گیری شد. مجددا كمترین میانگین فلكسیون مشاهده شده در مفصل متاكارپوفالانژیال انگشت دوم و پنجم، در ایستگاه كاری با صندلی قابل تنظیم، باز هم در مورد شیب صفحه كلید، 15 درجه اندازه گیری شد. در مفصل اینترفالانژیال پروگزیمال انگشت دوم نیز كمترین مقادیر با شیب صفحه كلید 15 درجه در ایستگاه كاری با صندلی قابل تنظیم به دست آمد.نتیجه گیری: هنگام تایپ بر روی صفحه كلید، هر اندازه كه درجه زاویه های مفاصل انگشتان و یا مچ دست به صفر نزدیكتر باشد، آن مفصل در دسترس كمتری قرار می گیرد. در این مطالعه، كمترین میانگین ها برای میزان فلكسیون در مفاصل بررسی شده، در ایستگاه كاری با صندلی قابل تنظیم در شیب صفحه كلید 15 درجه مشاهده شد.
كلید واژه: ایستگاه كار اداری، اختلالات اسكلتی عضلانی اندام فوقانی، شیب صفحه كلید، آنالیز حركت

لینک کمکی