بررسي ريسک خطرات و تاثير جايگزيني حلال غيرقابل اشتعال بر کد ارزيابي ريسک به روش ويليام فاين در کارخانه پلاستيک سازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ريسک خطرات و تاثير جايگزيني حلال غيرقابل اشتعال بر کد ارزيابي ريسک به روش ويليام فاين در کارخانه پلاستيک سازي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب كار

تعداد صفحات :14

مقدمه: محیط های صنعتی به خاطر ماهیت خود در معرض خطرات و آسیب های جدی قرار دارند و به تناسب رشد روزافزون تکنولوژی، این خطرات و آسیب ها به صورت بالقوه رو به گسترش هستند، این مطالعه با هدف بررسی خطرات و ریسک های در معرض کارگران صنایع پلاستیک سازی و تاثیر جایگزینی ریسک پس از جایگزینی بر RAC و روشی جهت توجیه اقتصادی حذف ریسک انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی از نوع مداخله ای خطرات و ریسک ها در کلیه واحدهای یک شرکت پلاستیک سازی (با 150 نفر کارگر) به روش JSA شناسایی و به روش Whilliam Fine توسط گروه کارشناسی (HSE) بررسی، آنالیز و مداخله در یک مورد انجام (جایگزینی) 2 & RAC 1 محاسبه و با استفاده از نرم افزار (SPSS) نسخه 16 آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار محاسبه شد.نتایج: تعداد 79 خطر در کل 9 شغل (وظیفه) اصلی شرکت پلاستیک سازی شناسایی گردید بیشترین کد ریسک مربوط به آتش سوزی حلال با کد ریسک 300 و بعد از آن گیر افتادن دست بین غلطک ها با عدد ریسک 180 می باشد در این مطالعه کارگران واحد تولید و چاپ سفره یک بار مصرف به دلیل در معرض تماس بودن با ریسک های مختلف ارزیابی شده در معرض خطرات بیشتری نسبت به سایر کارگران کارخانه قرار دارند.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که اقدام مهندسی جایگزینی یکی از اساسی ترین روش ها در حذف ریسک می باشد و روش JSA را جهت آنالیز شغلی مخاطرات شغلی و روش Whilliam Fine را به عنوان روشی کاربردی جهت ارزیابی ریسک و توجیه هزینه های مربوطه معرفی می نماید.
كلید واژه: ارزیابی ریسک، پلاستیک سازی، ویلیام فاین، روش جایگزینی، JSA

لینک کمکی