ارتباط بين حساسيت و آزاردهندگي با شاخص هاي صوتي (PNC ،SIL) در بيمارستان هاي شهر بهبهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط بين حساسيت و آزاردهندگي با شاخص هاي صوتي (PNC ،SIL) در بيمارستان هاي شهر بهبهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب كار

تعداد صفحات :16

مقدمه: بیمارستان به عنوان محلی برای ارائه خدمات درمانی می تواند تحت تاثیر منابع آلودگی صدا قرار گیرد و آرامش بیماران و رفاه كاركنان راتحت تاثیر منفی قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین حساسیت و آزاردهندگی با شاخص های مختلف صوتی (PNC، SIL) در بیمارستان های شهر بهبهان می باشد.روش بررسی: در این مطالعه الودگی صدا در كلیه بخش های بیمارستان های شهر بهبهان در 3 شیفت كاری مورد مطالعه قرار گرفت. در ایستگاه های تعیین شده صدا سنجی مطابق ISO 9612 انجام شد. همچنین تراز معادل صوتی با رعایت زمان 30 دقیقه اندازه گیری شد. در قدم بعد، شاخص های PNC-SIL محاسبه شدند. همزمان پرسشنامه استاندارد شده بمنظور ارزیابی حساسیت و آزار صوتی توسط 158 نفر از كاركنان تكمیل شد. و در نهایت روابط بین میزان صدا، حساسیت و آزاردهندگی و شاخص PNC-SIL بوسیله نرم افزارهای SPSS ویرایش 16 و Excel بدست آمد.نتایج: نتایج نشان داد كه بین دو شاخص حساسیت و آزار صوتی رابطه معنی داری وجود دارد (P<0.001). آزمون های آماری ارتباط معنی داری بین حساسیت، آزار با تراز معادل صدا نشان دادند (P=0.05). به علاوه آزار صوتی و حساسیت با شاخص های PNC، SIL ارتباط آماری معنی داری دارند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، سطوح صدا در بعضی بیمارستان ها از مقادیر استاندارد كشوری بالاتر است. مقادیر شاخص های SPIL و PNC حاكی از مشكل و نامفهوم بودن مكالمات است، و این امر موجب بالا بردن صدای مكالمه و به تبع آن آزار ناشی از صدا در كاركنان می شود.
كلید واژه: تراز معادل صدا، حساسیت، آزار صوتی، PNC-SPIL

لینک کمکی