ميزان شيوع اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در بين آتش نشان هاي شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ميزان شيوع اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در بين آتش نشان هاي شهر اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب كار

تعداد صفحات :17

مقدمه: آتش نشانان با خطرات فیزیكی و شیمیایی مختلفی سروكار دارند و تعداد قابل توجهی از حوادث و آسیب را تجربه می كنند. به همین دلیل آتش نشانان، به عنوان گروهی با ریسك بالای ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) محسوب می شوند. هدف این مطالعه، تعیین میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه در بین آتش نشانان شهر اصفهان بود.روش بررسی: افراد مورد مطالعه، 261 نفر از آتش نشانان مرد شهر اصفهان (با میانگین سنی 6.98±37.5 سال) بودند. در این مطالعه، از سه پرسشنامه استاندارد مقیاس علائم پس از سانحه (PTSS-10)، مقیاس اثر رخداد (IES-15) و معیارهای DSM-IV استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش20 و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، كای اسكوئر، آزمون t مستقل و آلفای كرونباخ تجزیه و تحلیل گردید.نتایج: میانگین (± انحراف معیار) نمره مقیاس اثر رخداد، مقیاس علائم پس از سانحه و معیارهای DSM-IV به ترتیب 14.46±32.86، 3.18±3.3 و 4±6.8 بود. مقدار آلفای كرونباخ برای سه مقیاس معیار DSM-IV، مقیاس اثر رخداد و مقیاس علائم پس از سانحه به ترتیب معادل با 0.83، 0.843 و 0.916 بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد كه بین میانگین نمره مقیاس IES، سن (p=0.001) و سابقه كاری p=0.001) و همچنین بین میانگین نمره PTSS، سن (p=0.03) و سابقه كاری (p=0.01) از نظر آماری رابطه معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: مقیاس های IES-15، PTSS-10، و DSM-IV ابزار مفیدی جهت ارزیابی شیوع PTSD هستند و نسخه فارسی این مقیاس ها دارای روایی و پایایی می باشد. براساس نتایج احتمال رخداد PTSD در بین آتش نشانان بالا می باشد كه همین عامل می تواند عادات، رفتارها، علایق و سبك زندگی این افراد را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد. لذا لازم است اقدامات پیشگیرانه و درمانی و اثربخشی آن ها در زمینه PTSD، پیشنهاد و اجرا شود.
كلید واژه: اختلال استرس پس از سانحه، PTSD، PTSS، IES، آتش نشانان

لینک کمکی