تشخيص سرطان پروستات و پيش بيني احتمال ابتلا به اين بيماري در شاغلين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تشخيص سرطان پروستات و پيش بيني احتمال ابتلا به اين بيماري در شاغلين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب كار

تعداد صفحات :13

مقدمه: تشخیص بیماری های مختلف در علم پزشكی یكی از زمینه های پركاربرد داده كاوی محسوب می شود كه در سال های اخیر تحقیقات و مطالعات فراوانی پیرامون آن انجام شده است. در این مقاله به مساله تشخیص سرطان پروستات با استفاده از سیستم فازی پرداخته شده است. هدف، تشخیص سرطان پروستات و هم چنین پیش بینی میزان احتمال ابتلا به این بیماری است.روش بررسی: در روش پیشنهادی ابتدا بر روی مجموعه داده در دسترس، پیش پردازش انجام شده و در مرحله بعد عملیات خوشه بندی انجام می گیرد. سپس یك سیستم فازی مرتبه صفر سوگنو برای پیش بینی طراحی می شود. هر خوشه به عنوان مقدم یك قاعده فازی و خروجی هر قاعده درصد احتمال بیماری در آن خوشه در نظر گرفته می شود. برای هر نمونه جدید، درجه تعلق به هر خوشه محاسبه و سپس با تركیب خروجی های حاصل از هر قاعده، میزان احتمال ابتلای آن نمونه به سرطان پروستات، پیش بینی می شود. در نهایت با در دست داشتن این احتمال و حد آستانه در نظر گرفته شده برای این احتمال، ابتلا یا عدم ابتلای نمونه مورد نظر به سرطان پروستات تشخیص داده می شود.نتایج: نتایج آزمایشات حاكی از دقت خوب سیستم ارائه شده در پیش بینی احتمال بیماری می باشد.نتیجه گیری: از نتایج حاصل از این تحقیق می توان به منظور پیش بینی احتمال ابتلای شاغلین جوان به سرطان پروستات با توجه به مشاغل مختلفی كه به آن ها اشتغال دارند و میزان مواجهه با عوامل خطرزا در هر یك از مشاغل استفاده كرد كه در صورت بالا بودن این احتمال، به عنوان فرد در معرض خطر شناخته شده و در مواردی حتی شاید نیاز به تغییر شغل وجود داشته باشد.
كلید واژه: پیش بینی، سرطان پروستات، سیستم های فازی

لینک کمکی