ارتباط مواجهه همزمان با حلال هاي آلي و صدا بر افت شنوايي در فركانس بالا در كارگران كارخانه لاستيك سازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط مواجهه همزمان با حلال هاي آلي و صدا بر افت شنوايي در فركانس بالا در كارگران كارخانه لاستيك سازي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب كار

تعداد صفحات :8

مقدمه: بر اساس نتایج برخی مطالعات انجام شده مواجهه همزمان با انواع حلال های آلی در محیط های صنعتی می تواند اثر صدا در ایجاد کاهش شنوایی را تشدید نماید. هدف این مطالعه بررسی تاثیر همزمان مواجهه با حلال های آلی و سر و صدای بالا بر میزان افت شنوایی در فرکانس بالا در کارگران می باشد.روش بررسی: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بر روی 1029 کارگر شاغل در یکی از کارخانه های لاستیک سازی کشور در سال 1392 انجام شد. پس از انجام هماهنگی با مسئولین کارخانه، اطلاعات مورد نیاز شامل اطلاعات دموگرافیک، سوابق شغلی، سوابق پزشکی و اودیومتری استخراج گردید و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد آنالیز قرار گرفت.نتایج :پس از اعمال معیارهای ورود و خروج در نهایت 914 نفر وارد مطالعه شدند. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در گروه های چهار گانه مواجهه همزمان با سر و صدا و حلال های آلی، افراد حاضر در گروه دارای بالاترین شدت مواجهه غیر مجاز با حلال های آلی و صدا (گروه 4) نسبت به گروه بدون مواجهه با سطوح غیر مجاز حلال های آلی و صدا (گروه 1)، 1.74 برابر بیشتر دچار افت شنوایی شده بودند و این افت شنوایی حتی پس از تعدیل متغیر های مخدوش کننده با استفاده از آنالیز رگرسیون لجستیک معنی دار باقی ماند.نتیجه گیری: مطالعه ما نشان داد کارگرانی که در معرض مواجهه همزمان با سرو صدای بیش از حد مجاز و حلال های آلی بودند (گروه 4) بیشتر از گروه بدون مواجهه (گروه 1) دچار افت شنوایی در فرکانس های بالا می گردند. بنابراین کارگرانی که در محیط کار خود علاوه بر سروصدای بیش از حد مجاز با حلال های آلی در شدتهای بیشتر از حد مجاز نیز به صورت همزمان مواجهه دارند احتمالا از انجام اودیومتری های دوره ای در فواصل زمانی کوتاهتر سود خواهند برد.
كلید واژه: حلال های آلی، افت شنوایی ناشی از مواجهه با صدا و لاستیک سازی

لینک کمکی