اولويت بندي اقدامات موثر جهت ارتقاي کيفيت خدمات ايستگاه هاي آتش نشاني شهر يزد با استفاده از روش AHP و TOPSIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اولويت بندي اقدامات موثر جهت ارتقاي کيفيت خدمات ايستگاه هاي آتش نشاني شهر يزد با استفاده از روش AHP و TOPSIS :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب كار

تعداد صفحات :12

مقدمه: ایستگاه های آتش نشانی به عنوان مکان های استقرار آتش نشانان و خودروهای آتش نشانی از جمله مراکز مهم و حیاتی خدمت رسانی در شهرها هستند. این مطالعه با هدف بررسی عملکرد ایستگاه ها و اولویت بندی اقدامات موثر جهت ارتقای کیفیت خدمات ایستگاه های آتش نشانی شهر یزد انجام شد.روش بررسی: در این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی ضمن شناسایی شاخص های عملکرد ایستگاه ها (در محدوده مطالعاتی) شامل وضعیت نیروی انسانی مستقر در ایستگاه ها، فرماندهی عملیات، ساختمان ایستگاه ها و تجهیزات مستقر در آنها، به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. جهت بهبود و ارتقای وضعیت ایستگاه های آتش نشانی، پیشنهادات و اقدامات مناسب از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 25 نفر از کارشناسان حوزه آتش نشانی و خدمات ایمنی و مدیریت بحران شناسایی شد، سپس با استفاده از روش TOPSIS، کار اولویت بندی پیشنهادات و اقدامات به انجام رسید. برای اولویت بندی شاخص ها که شامل میزان تاثیر در عملیات، میزان هزینه بر بودن و میزان زمان بر بودن اجرای اقدامات بود، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و از طریق وارد کردن مقادیر ترجیحات به نرم افزار Expert Choice انجام شد.نتایج: بر اساس نتایج ارزیابی با روش AHP، عامل میزان تاثیر در عملیات با وزن نهایی 0.572، اولویت اول و عوامل میزان زمان بر بودن و هزینه بر بودن اجرای پیشنهادات نیز، با وزن های نهایی 0.291 و 0.137، اولویت های دوم و سوم را کسب کردند.نتیجه گیری: با استفاده از نتایج به دست آمده از تحقیق مشخص گردید، با توجه به مشکلات مرتبط با شرایط نیروی انسانی مستقر در ایستگاه ها، اقدامات مرتبط با پرسنل نظیر ارتقای تجهیزات شخصی آتش نشانان و آموزش های تخصصی پرسنل دارای اولویت بالاتری می باشند.
كلید واژه: اولویت بندی اقدامات، روش TOPSIS، روشAHP، ایستگاه های آتش نشانی

لینک کمکی