خستگي و خواب آلودگي در رانندگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن خستگي و خواب آلودگي در رانندگان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب كار

تعداد صفحات :16

مقدمه: خستگی و خواب آلودگی می تواند برهوشیاری و در نتیجه بر عملكرد شناختی رانندگان تاثیر منفی بگذارد. تصادفات رانندگی به علت خواب آلودگی در افرادی كه بیش از 60 ساعت در هفته كار می كنند، یا ساعتهای كاری نامنظم داشته و یا شب كار هستند، شیوع بیشتری دارد.روش بررسی: آخرین منابع موجود و معتبرترین منابع مورد ارزیابی قرار گرفت و جنبه های متفاوت موضوع مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج: رانندگی همراه با خواب آلودگی بیش از چهار برابر، خطر تصادفات رانندگی را افزایش می دهد. خستگی باعث كاهش عملكرد در كارهایی كه نیازمند هوشیاری، دستكاری و بازیابی اطلاعات ذخیره شده است، می شود. خستگی ممكن است منجر به افزایش بروز خطای انسانی و خطای انسانی ممكن است باعث حادثه شود. ابزارهای مختلفی جهت سنجش خواب آلودگی رانندگان وجود دارد كه از آن جمله می توان آزمون توانایی بیدار ماندن، آزمون چندگانه خواب نهفته، آزمون هوشیاری روانی- حركتی، مقیاس خواب آلودگی اپورث، مقیاس خواب آلودگی كارولینسكا و مقیاس خواب آلودگی استنفورد را نام برد.نتیجه گیری: توجه دقیق و با رویكرد علمی به برنامه زمان بندی كاری رانندگان حرفه ای برای پیشگیری از خواب آلودگی، خستگی و رانندگی در ساعات طولانی و متمادی و نیز بررسی بیماری های زمینه ای خواب در رانندگان، بسیار با اهمیت است.
كلید واژه: راننده، خستگی، خواب آلودگی، هوشیاری

لینک کمکی