بررسي ارزش گلوكومتري در تشخيص هيپوگليسمي نوزادان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ارزش گلوكومتري در تشخيص هيپوگليسمي نوزادان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: هیپوگلیسمی نوزادی یكی از مشكلات مهم بخش های نوزادان است و نیاز به تشخیص و درمان سریع دارد. دو روش آزمایشگاهی و گلوكومتری جهت تعیین گلوكز استفاده می شود. روش آزمایشگاهی هر چند دقیق است، اما دریافت پاسخ با تاخیر همراه است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین دقت گلوكومتری در تشخیص هیپوگلیسمی نوزادان بخش های ویژه نوزادان در سال 93-94 بود.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع تشخیصی است. از 204 نوزاد در بخش مراقبت های ویژه نوزادان، 408 نمونه خون به طور همزمان با دو روش گلوكومتری (خون مویرگی انگشت) و داخل وریدی آزمایشگاهی در دو ساعت اول تولد با روش ثابت اخذ و گلوكز خون اندازه گیری شد. غلظت گلوكز خون با روش آنالیز فتومتریك و گلوكز اكسیداز تعیین شد. میانگین گلوكز، ضریب همبستگی، حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی گلوكومتری تعیین شد. آنالیز داده ها توسط SPSS نسخه 16 و آزمون های T test و Paired t test استفاده شد.یافته ها: میانگین وزن نوزادان 840±2915 گرم بود. 92 نوزاد (45.1 درصد) دختر بودند. 45 نفر (22.1 درصد) نوزادان از مادران دیابتی متولد شدند. شیوع هیپوگلیسمی در روش آزمایشگاهی برابر 21.6 درصد (27.3- 15.9 درصد 95% CI) بود. میانگین گلوكز آزمایشگاهی برابر 77.8±69.1mg/dl و گلوكز گلوكومتری برابر 86.4±60.9mg/dl بود (0.001>p). با نقطه برش 40mg/dl، شاخص های تشخیصی گلوكومتری به ترتیب شاخص حساسیت 95.6 درصد، ویژگی 45.5 درصد، ارزش اخباری مثبت 86.4 درصد و ارزش اخباری منفی 74.1 درصد حاصل گردید. نقطه برش گلوكز با روش گلوكومتری با استفاده از منحنی 49mg/dl, ROC به دست آمد و شیوع هیپوگلیسمی در این روش 15.2 درصد (10.2-20.2 درصد، 95% CI) محاسبه شد.استنتاج: با توجه به حساسیت و ارزش پیش بینی تست گلوكومتری، این ابزار برای غربالگری (screening) هیپوگلیسمی نوزادان مناسب می باشد چرا كه نتیجه آزمایش، در طی چند ثانیه آماده شده، عارضه خاصی ندارد و از نظر بالینی به پزشك كمك می كند.
كلید واژه: نوزاد، هیپوگلیسمی، گلوكومتری، گلوكز خون، بخش مراقبت ویژه نوزادان

لینک کمکی