بررسي شيوع سوء مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن در مصرف كنندگان قليان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي شيوع سوء مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن در مصرف كنندگان قليان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :16

سابقه و هدف: سوء مصرف مواد یكی از مهم ترین مشكلات اجتماعی در میان جوانان است. هدف از این مطالعه بررسي شيوع سوء مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن در مصرف كنندگان قليان شهر زاهدان می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1394 روی 600 نفر از مصرف كنندگان قلیان شهر زاهدان انجام گرفت. طبق نقشه شهری، زاهدان به 5 منطقه شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مركزی تقسیم شد و یك نقطه شروع از روی نقشه انتخاب شد و افراد حاضر در اولین قلیان سرای منطقه وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردید. سپس آدرس نزدیك ترین قلیان سرای بعدی سوال شده و نمونه گیری از قلیان سرای بعدی نیز به همین ترتیب ادامه یافت تا تمامی پرسشنامه های مورد نیاز در هر منطقه تكمیل گردید. داده ها در نرم افزار Stata.12 با استفاده از آزمون مجذور كای، T مستقل و رگرسیون لوجستیك چندگانه تحلیل شد.یافته ها: میانگین سنی شركت كنندگان 5.1±26.1 سال بود. 53 درصد از مصرف كنندگان، قلیان را به صورت گروهی استعمال می كردند. سن شروع اولین مصرف قلیان در پسران و دختران به ترتیب 6.13±17.1 و 5.6±21.2 سال بود (p=0.04). میزان شیوع كلی مصرف انواع مواد 70.4 درصد بود. استعمال قلیان به صورت گروهی (OR=2.27، p=0.05)، مصرف قلیان یك روز در میان (OR=2.2، p=0.042)، زندگی در خانه مجردی (OR=2.27، p=0.046)، دانشجو بودن (OR=3.7، p=0.01) و پسر بودن (OR=3، p=0.032) شانس گرایش به سایر مواد در مصرف كنندگان قلیان را افزایش می داد.استنتاج: سوء مصرف مواد در مصرف كنندگان قلیان بیش از جمعیت عمومی بود. قلیان می تواند در شروع مصرف سایر مواد نقش داشته باشد. موقعیت استعمال قلیان والگوی مصرف آن به عنوان فاكتورهای مهم مرتبط با گرایش مصرف كنندگان قلیان به سایر مواد مخدر و صنعتی است.
كلید واژه: قلیان، سوء مصرف مواد، زاهدان

لینک کمکی