تاثير فواصل متفاوت تمرين آسايي بر فرآيند تحكيم مبتني بر ثبات در حافظه حركتي پنهان ورزشكاران معلول و جانباز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير فواصل متفاوت تمرين آسايي بر فرآيند تحكيم مبتني بر ثبات در حافظه حركتي پنهان ورزشكاران معلول و جانباز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب جانباز

تعداد صفحات :9

اهداف: ورزشكاران برای حضور بهتر در میادین به یادگیری كامل مهارت های زیاد و متنوع حركتی نیازمندند. بنابراین انتخاب فواصل تمرین آسایی مناسب در بین مهارت های حركتی بسیار حایز اهمیت است. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر فواصل تمرین آسایی متفاوت بر فرآیند تحكیم مبتنی بر ثبات در حافظه حركتی پنهان ورزشكاران معلول و جانباز بود.مواد و روش ها: در این پژوهش كاربردی از نوع نیمه تجربی، 45 نفر از ورزشكاران مرد معلول و جانباز جسمی- حركتی شهر یزد در تابستان سال 1394 از بین ورزشكاران تیم های استان كه برای مسابقات كشوری و المپیاد آماده می شدند، به صورت دردسترس انتخاب شدند. این افراد به طور تصادفی در سه گروه با فواصل تمرین آسایی 6، 24 و 72 ساعت قرار گرفتند. آزمون در دو مرحله اكتساب و یادداری و با استفاده از تكلیف زمان واكنش زنجیره ای متناوب و تكلیف مداخله گر تطبیق رنگ زنجیره ای صورت پذیرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس دوعاملی با اندازه های تكراری، تحلیل واریانس یك راهه و آزمون تعقیبی بونفرونی و دانكن استفاده شد.یافته ها: در مرحله یادگیری، اثر اصلی گروه و اثر تعاملی گروه و بسته تمرینی معنی دار نبود (p>0.05)، اما اثر اصلی بسته تمرینی معنی دار بود (0.001=p). در مرحله یادداری، اثر اصلی بسته تمرینی (0.001=p)، گروه (0.048=p) و اثر تعاملی بین آنها (0.001=p) معنی دار بود. در گروه های با فواصل تمرین آسایی 24 و 72 ساعت فرآیند تحكیم مبتنی بر ثبات ایجاد شد، اما گروه تمرین آسایی 6ساعته متحمل تداخل پس گستر شد.نتیجه گیری: ایجاد فواصل تمرین آسایی 24 و 72ساعته بر فرآیند تحكیم مبتنی بر ثبات در حافظه حركتی پنهان ورزشكاران معلول و جانباز تاثیر دارد.
كلید واژه: تحكیم حافظه، ورزشكار، معلول و جانباز

لینک کمکی