كارايي فرايند انعقاد با پلي آلومينيوم سيليكات كلرايد (PASiC) در حذف كروم شش ظرفيتي و كادميوم از محلول هاي آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن كارايي فرايند انعقاد با پلي آلومينيوم سيليكات كلرايد (PASiC) در حذف كروم شش ظرفيتي و كادميوم از محلول هاي آبي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: حضور بیش از حد فلزات سنگین در منابع آب به دلیل اثرات سوء بر سلامتی انسان ها، سبب نگرانی های بسیار جدی شده است. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی كارايي فرايند انعقاد با پلي آلومينيوم سيليكات كلرايد (PASiC) در حذف كروم شش ظرفيتي و كادميوم از محلول هاي آبي و مقایسه آن ها با استانداردها می باشد.مواد و روش ها: آزمایش ها به وسیله عمل جار تست با منعقد كننده PASiC انجام شد و دامنه متغیرها از جمله pH(4-11)، غلظت PASiC (15-187.5 میلی گرم بر لیتر)، غلظت فلزات (100-5 میلی گرم بر لیتر) و زمان ته نشینی (90-10 دقیقه) بررسی گردید. هر یك از مراحل آزمایش ها جهت صحت و دقت سه بار تكرار گردید.یافته ها: نتایج نشان داد كه در شرایط بهینه حذف كروم، ماده منعقد كننده PASiC با غلظت 150 میلی گرم بر لیتر، pH برابر 5 و زمان ته نشینی 45 دقیقه قادر است كروم را از غلظت اولیه 10 میلی گرم بر لیتر به 0.29±3.118 میلی گرم بر لیتر كاهش دهد كه فراتر از استاندارد تخلیه پساب به آب های پذیرنده می باشد. در حالی كه همین ماده منعقدكننده قادر است كادمیوم را در شرایط بهینه، PASiC با غلظت 75 میلی گرم بر لیتر، pH برابر 8 و زمان ته نشینی 30 دقیقه، كادمیوم را از غلظت اولیه 5 میلی گرم بر لیتر به 0.01±0.019 میلی گرم بر لیتر برساند كه كم تر از حد استاندارد تخلیه پساب به آب های پذیرنده می باشد.استنتاج: نتایج مطالعه حاضر نشان داد كه فرایند انعقاد و لخته سازی با استفاده از PASiC در حذف كادمیوم موثرتر از كروم بوده و می تواند به عنوان یك روش موثر جهت حذف فلز سنگین كادمیوم به كار رود.
كلید واژه: پلی آلومینیوم سیلیكات كلراید، فلزات سنگین، كروم، كادمیوم، انعقاد و لخته سازی

لینک کمکی