تاثير تمرينات تنفسي بر حجم ريوي و ميزان خستگي جانبازان شيميايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير تمرينات تنفسي بر حجم ريوي و ميزان خستگي جانبازان شيميايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب جانباز

تعداد صفحات :9

اهداف: ریه یكی از سه عضو اصلی است كه بیشترین صدمات و عوارض ناشی از گاز خردل را متحمل می شود. تاثیر تمرینات تنفسی بر این عوارض در برخی از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر تمرینات تنفسی بر حجم های ریوی و میزان خستگی جانبازان شیمیایی بود. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی در سال 1394 در شهرستان اراك، 23 نفر از جانبازان شیمیایی ریوی كه سابقه تماس با گاز خردل داشتند به روش نمونه گیری هدفمند و دردسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (13 نفر) و كنترل (10 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی در یك برنامه تمرین تنفسی هشت هفته ای (سه جلسه در هفته، هر جلسه 45-30 دقیقه تنفس با لب های جمع شده و تنفس دیافراگمی) شركت كردند. قبل و بعد از مداخله، عملكرد ریوی و شدت خستگی در هر دو گروه ارزیابی شد. داده ها به كمك نرم افزار آماری SPSS 21 و با استفاده از آزمون T جفت شده و تحلیل كوواریانس یك راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: تمرینات تنفسی در گروه تجربی باعث افزایش معنی دار میانگین شاخص های ریوی و كاهش معنی دار میانگین میزان خستگی شد (p<0.05)، ولی در گروه كنترل بین مراحل پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p>0.05).نتیجه گیری: تمرینات تنفسی می تواند منجر به بهبود الگوی تنفسی و كاهش سطح خستگی در جانبازان شیمیایی شود.
كلید واژه: جانبازان، تمرین تنفسی، حجم های ریوی، میزان خستگی

لینک کمکی