تاثير فيت مناسب و نامناسب سوكت بر ميزان مصرف انرژي در افراد دچار قطع عضو زير زانو يك طرفه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير فيت مناسب و نامناسب سوكت بر ميزان مصرف انرژي در افراد دچار قطع عضو زير زانو يك طرفه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب جانباز

تعداد صفحات :8

اهداف: افراد قطع عضو اندام تحتانی باید برای دست یابی به راه رفتن طبیعی تر تلاش بیشتری كنند كه این امر منجر به افزایش مصرف انرژی در این افراد در مقایسه با افراد سالم می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر فیت سوكت بر میزان مصرف انرژی هنگام راه رفتن در افراد دچار قطع عضو اندام تحتانی بود.مواد و روش ها: این پژوهش نیمه تجربی در سال 1394، روی 9 فرد قطع عضو زیر زانوی مراجعه كننده به مركز بنیاد جانبازان تهران كه به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. اجرای مطالعه در دو مرحله، یكی در شرایط فیت نامناسب و دیگری در شرایط فیت مناسب صورت گرفت. برای ارزیابی فیت سوكت از پرسش نامه مقیاس سه بعدی قطع عضو و مقیاس راحتی سوكت استفاده شد. میزان انرژی مصرفی آزمودنی ها نیز با استفاده از شاخص مصرف فیزیولوژیك اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به كمك نرم افزار SPSS 19 و توسط آزمون آماری T زوجی صورت گرفت.یافته ها: میانگین سرعت راه رفتن افراد (0.001=p) و میزان شاخص فیزیولوژیك مصرف انرژی (0.019=p) با فیت نامناسب و با فیت مناسب دارای اختلاف آماری معنی دار بود، اما تفاوت ضربان قلب حین استراحت و حین راه رفتن در دو مرحله مذكور معنی دار نبود (0.093=p).نتیجه گیری: افراد قطع عضو اندام تحتانی، با داشتن فیت مناسب انرژی مصرفی كمتری را متحمل می شوند و كارآیی آنها در راه رفتن بهبود می یابد.
كلید واژه: قطع عضو زیر زانو، راحتی سوكت، مصرف انرژی

لینک کمکی